เ สนอ เร ารั กกั น ม33 โ อนเ งินเ ข้าบั ญชี

เ ลขาธิการประกันสั งคม แจงร ายละเอี ยดในโครงการ ม.33 เร ารักกัน ที่เ ปิดลงทะเบี ยนไปแล้วผ่ านเว็บไซต์ www.ม33เร ารักกัน.com

เริ่มวันที่ 21 ก.พ.- 7 มี.ค. 2564

นายท ศพล กฤ ตวงศ์วิ มาน เลขาธิการสำนักงานประกันสั งคม กระทร วงแ รงงาน เผยการดำเ นินงาน ในขั้นตอนลงทะเ บียนเพื่อขอรับสิ ทธิ์

และเงื่ อนไขโค รงการ ม.33 เร ารักกัน ว่าคุณสมบั ติผู้ประกันตนที่มีสิ ทธิ์ ดังนี้

1. เป็นผู้ประกันตนมาตร า 33 สัญช าติไทย

2 ไม่มีบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ

3. ไม่ได้รับสิ ทธิ์ในโคร งการ เร าช นะ

4. ไม่มีเ งินฝากในสถาบันการเ งินรวมกันเกิน 500,000 บ าท ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563

สำห รับระยะเวลาการดำเ นินโค รงการ ม.33 เร ารักกัน ผู้ที่มีสิ ทธิ์สามารถลงทะเบี ยนผ่ านทางเ ว็บไซต์ www.ม33เร ารักกัน.com

ได้ตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ. – 7 มี.ค.2564

จากนั้นทางธนาค ารทำการตรวจสอบข้อมูล รวมทั้งประม วลผลคัดกรอง ในระหว่ างวันที่ 8-14 มี.ค. 2564

ผู้ประกันตนสาม ารถตรวจสอบสถ านะผู้ได้รับสิ ทธิ์ได้ทาง www.ม33เร ารักกัน.com

และกดยืนยันตั วตนผ่ านแ อปพลิ เคชัน เ ป๋าตัง ในวันที่ 15-21 มี.ค. 2564 ทั้งนี้ ผู้ประกันตนจะได้รับวงเ งินผ่ านแ อปพลิ เคชัน เ ป๋าตัง

ในวันที่ 22-29 มี.ค. และ 5-12 เม.ย. 2564 ครั้งละ 1,000 บ าท จนครบ 4,000 บ าท

โดยผู้ประกันตนสาม ารถใช้จ่ าย ซื้อสินค้ าและบริ การผ่ านร้ านค้ าหรือผู้ประกอบการหรือภายใต้โค รงการ คนละค รึ่ง

และโค รงการเร าช นะ ได้ในวันที่ 22 มี.ค. – 31 พ.ค. 2564

ในส่ วนกรณีของผู้ประกันตนมาตร า 33 ที่ได้ตรวจสอบสิ ทธิ์แล้ว และไม่ได้รับสิ ทธิ์โครงการ ม.33 เร ารักกัน

สาม ารถขอทบทวนสิ ทธิ์ได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.ม33เร ารักกัน.com ได้ตั้งแต่ 15 – 28 มี.ค. 2564 โดยทางธนาค ารจะทำการตร วจสอบข้อมูล

รวมทั้งประมวลผลคัดกรอง ระหว่ าง 29 มี.ค. – 4 เม.ย. 2564 โดยผู้ประกันตนสาม ารถตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิ ทธิ์ผ่ าน

www.ม33เร ารักกัน.com พร้ อมยืนยันตั วตนผ่านแ อปพลิ เคชัน เ ป๋าตัง ในวันที่ 5 – 11 เม.ย. 2564

จากนั้น ผู้ประกันตนจะได้รับวงเ งินเข้าทางแ อปพลิ เคชัน เป๋าตัง ในวันที่ 12, 19 เม.ย. 2564 จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 2,000 บ าท

พร้ อมให้ผู้ประกันตนเริ่มใช้จ่ ายซื้อสินค้ าและบริ การผ่านร้ านค้ า ผู้ประกอบการ บริการ ในร้ านธงฟ้าที่ใช้แ อปพลิ เคชั นถุงเ งินหรือภายใต้โครงการ

คนละค รึ่ง และโคร งการ เร าช นะ ในวันที่ 12 เม.ย. – 31 พ.ค. 2564

อย่ างไรก็ตาม โคร งการดังกล่ าว ค าดว่าจะมีผู้ประกันตนมาตร า 33 มีสิ ทธิ์ได้รับเ งินเยี ยวย า 9.27 ล้านคน

รัฐบ าลใช้วงเ งินประมาณ 37,100 ล้านบ าท

โดยสำนักงานประกันสั งคม ได้จัดตั้งศู นย์ประสานงานทบท วนสิ ทธิ์ ม.33 เร ารักกัน ซึ่งมีหน้าที่รับเรื่ องประสานงานทบท วนสิ ทธิ์

และอำนวยคว ามสะดวกให้ผู้ประกันตนในโครงการตามนโยบ ายรัฐบ าล

สม าชิกทุกคนเห็นด้ วยหรือไม่ ควรโอนเ งินจำนวน 4000 บ าทเข้าทางบั ญชีธนาค ารเลย จะได้ไม่ยุ่งย ากต่อการรับสิ ทธิ์

เรียบเรียง siamnews