ไ ทยเตรี ยมรับมื อพ ายุฤดูร้ อน

เมื่ อวันที่ 28 ก.พ. ก รมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้ างหน้าว่า คว ามกดอากาศต่ำเนื่ องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน

ลักษ ณะเช่ นนี้ ทำให้บริ เวณดังกล่ าวมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ในขณะที่ลมตะวันตกในระดั บบนพัดพาความหน าวเย็น

จากเทื อกเขาหิมาลัยผ่านประเทศเมี ยนมาเข้ามาปกคลุมภาคเห นือและภาคตะวันออกเฉี ยงเห นือตอนบน

ทำให้ภาคเห นือตอนบนและภาคตะวันออกเฉี ยงเห นือตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้า ส่วนลมตะวันออกกำลังอ่อนยังคงพัดปกคลุมภาคใต้

และอ่ าวไทย ทำให้คลื่ นลมบริ เวณอ่ าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังอ่อน

อนึ่ง ในช่ วงวันที่ 1-4 มี.ค. 64 บริ เวณความกดอาก าศสูงกำลังปานจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉี ยงเห นือและทะเลจีนใต้

ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉี ยงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉี ยงเห นือตอนล่าง

ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวมทั้งกรุ งเทพมห านครและปริ มณฑล ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน ลัก ษณะเช่ นนี้จะทำให้บริ เวณดังกล่าว

มีพายุฤดูร้อนเ กิดขึ้น โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโช กแ รง และมีลู กเ ห็บตกบ างพื้นที่ รวมถึง ฟ้ า ผ่ า

โดยจะเ ริ่มในภาคตะวันออกเฉี ยงเห นือ และภาคตะวันออกก่อน ส่วนภาคเห นือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุ งเทพมห านครและปริ มณฑล

จะได้รับผลกระทบในวันถัดไป จึงขอให้ประชาช นบริ เวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตร ายจากฝนฟ้าคะน องและลมกระโชกแ รงที่จะเ กิดขึ้น

โดยหลีกเลี่ ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใ หญ่ สิ่งปลู กสร้ าง และป้ ายโฆษณาที่ไม่แข็งแ รง สำหรับเกษ ตรกรควรเตรี ยมการป้องกัน

และระวังคว ามเสี ยหายที่จะเ กิดต่อผลผ ลิตทางการเกษ ตรไว้ด้วย

ส่วน ฝุ่นละอองขน าดเล็ก เนื่ องจากในช่ วงนี้ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังปานกลาง ทำให้การสะสมของฝุ่นละออง/

หมอกควั นอยู่ในเก ณฑ์ปานกลาง สำหรับพย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06.00 น.วันนี้ ถึง 06.00 น.วันพ รุ่งนี มีดังนี้

เต รียมตั วรับมือ

เ ดินทางระมัดระวังกันด้ วยนะครับ

ขอบคุณ กรมอุตุฯ