ธกส ยั งโ อนต่อเนื่ องถึงสิ้ นเดื อนเมษ ายน2564

เ งินช่ วยเห ลือชาวนาไร่ละ 500 ธนาค ารเพื่อการเกษ ตรและสหก รณ์การเกษ ตร หรือ ธ.ก.ส. ได้เริ่มโอนเ งินเยี ยวย าให้กับเกษ ตรกรวันแรก

เมื่อวันที่ 25 ก.พ.64 โดยเริ่มทย อยให้กับเกษ ตรกรในภาคกล างที่จังหวดสุพร รณบุรี และ จังหวัดนครสวร รค์ไปแล้วนั้น

คว ามคืบหน้าล่าสุด เ งินช่ วยเห ลือชาวนาไร่ละ 500 ธ.ก.ส.ได้เริ่มทย อยโอนเ งินเยี ยวย าไปแล้ว

และ ได้เริ่มทย อยโอนเ งินช่ วยเห ลือช าวนาไร่ละ 500 ที่ ธ.ก.ส.สำนักงานจังหวัดอุบลร าชธานี จำนวน 25 สาขา

โดย ธ.ก.ส.พร้ อมโอนเ งินช่ วยเห ลือชาวนาอย่ างต่อเนื่ องไม่มีวันห ยุด

เพร าะก่อนหน้านี้ นายกษ าปณ์ เ งินรวง รองผู้จัดการธนาค ารเพื่อการเกษ ตรและสหก รณ์การเกษ ตร (ธ.ก.ส.)

เ ปิดเผยว่า คณะกร รมการบ อร์ด ธ.ก.ส. อนุมั ติสนับสนุนเ งินให้เกษ ตรกรที่ขึ้นทะเบี ยนผู้ปลู กข้ าว นำเ งินช่ วยเห ลือชาวนาไร่ละ 500 บ าท

สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 10,000 บ าทต่อครัวเรื อน วงเ งินงบประมาณ 28,000 ล้านบ าท เป้าหมายเกษ ตรกรจำนวน 4.56 ล้านครัวเรื อน

โดย ธ.ก.ส. จะทย อยโอนเ งินดังกล่ าวเข้าบัญชีเ งินฝากของเกษ ตรกร ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ ถึง 30 เมษายน 2564

เกษ ตรกรสามารถเ ช็คเ งินเข้าได้ 4 ช่ องทางดังนี้

1.เ ช็คสถานะโอนเ งินได้ที่ลิ้ งค์ คลิก

อย่ างไรก็ตามจะโอนต่อเนื่ องจนถึงเดื อนเมษายนใครยังไม่ได้ก็ใจเย็นๆนะครับได้แน่นอน

ขอบคุณ ฐานเศร ษฐกิจ