บั ตรค นจ นเ งินเ ข้าแ ล้วเ ช้านี้

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สื่อข่ าวร ายงานว่า โคร งการ เร าช นะ มาต รการช่ วยเหลือจากภาครั ฐ ด้วยการมอบ เ งินช่วยเหลือ

ให้แก่ผู้มีร ายได้น้อยและได้รับผลกระทบจาก cv ระลอกใ หม่ วงเ งินรวม 7,000 บ าท (ระยะเวลาเดื อนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564)

โดยในวันศุ กร์นี้ รั ฐได้โอนเ งินให้ประชาช นผู้เข้าข่ าย ก ลุ่ม1 หรือผู้ที่ถือบั ตรคนจน ของโครงการเร าช นะอีกครั้ง เป็นงวดที่ 3

ทั้งนี้ ประชาช นผู้เข้าข่ ายกลุ่ม1 คือ ก ลุ่มที่ไม่ต้องลงทะเ บียนเร าช นะ เพร าะก ลุ่มนี้จะได้รับสิ ทธิอัตโนมั ติ

โดยรั ฐจะโอนเ งินให้เลยผ่ านบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ (บั ตรคนจน) ซึ่งมา ตรการนี้ได้เริ่มโอนเ งินเยี ยวย าให้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 64

ที่ผ่ านมาเป็นงวดที่ 1, วันที่ 12 ก.พ. 64 เป็นงวดที่ 2, วันที่ 19 ก.พ. 64 เป็นงวดที่ 3 (โอนให้ทุ กๆ วันศุ กร์)

ถัดมาในสั ปดาห์นี้ จะเป็นการโอน เ งินเยี ยวย า ให้ก ลุ่มผู้ถือบั ตรคนจนอีกครั้ งเป็นงวดที่ 4 ในวันศุ กร์ที่ 26 ก.พ. 2564

โดยผู้ถือบั ตรคนจนจะได้รับเ งินจำนวน 675 บ าท หรือ 700 บ าทต่อสั ปดาห์ ขึ้นอยู่กับเก ณฑ์ของร ายได้

โดยจะได้รับเ งินผ่ านบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐและไม่สาม ารถกดออกมาเป็นเ งินสดได้ เ งินก้อนนี้สาม ารถใช้จ่ายกับร้ านธงฟ้าประชารั ฐที่มีเค รื่อง EDC

หรือร้ านธงฟ้าฯ ที่ใช้ร่ วมกับแอพฯ ถุงเ งิน ร้ านค้ าคนละค รึ่ง และร้ านค้ าเร าช นะ

ข้อมูลsiamtoday