เ ข้าแ ล้ว เ งินเกษ ตรก รไร่ละ500บ าท

นางส าวไต รศุลี ไตรส รณกุล รองโฆษกรั ฐบ าล ได้โพ สต์ข้อในเฟซบุ๊กส่วนตั วว่า คณะกร รมการ ธ.ก.ส.

อนุมั ติจ่ ายเ งินช่ วยเหลือโครงการสนับสนุนค่ าบริ หารจัดการและพั ฒนาคุ ณภาพผลผลิ ตเกษ ตรกรผู้ปลูกข้ าวนาปี

ปีการผลิ ต 2563/64 ตามนโยบ ายรั ฐบ าล เพื่อช่วยลดต้นทุนการผ ลิตและกระตุ้นให้เกษ ตรกรดูแลรักษาข้ าวให้มีคุ ณภาพดี

เ งินช่วยเหลือช าวนาไร่ละ 500 บ าท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 10,000 บ าทต่อครัวเรือน วงเ งินกว่า 28,000 ล้านบ าท

โดยทยอยโอนเข้าบัญชีเกษ ตรกรโดยตรง 25 ก.พ. – 30 เม.ย. 64 เป้าหมายเกษ ตรกรจำนวน 4.56 ล้านค รัวเรือน

เ งินช าวนาเข้าแล้ว

ตร วจสอบจำนวนเ งินที่โอนเข้าบั ญชีผ่ านแอปพ ลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile และกรณีที่เกษ ตรกรลูกค้ าสมั ครใช้บริ การ BAAC Connect

จะได้รับข้อความแจ้งเตื อนผ่าน LINE Official BAAC Family เมื่อเ งินเข้าบั ญชีของท่านแล้ว คณะกรร มการ ธ.ก.ส.

ยังเห็นชอบขย ายวงเ งินเพิ่มเติมโครงการสิ นเ ชื่อชะลอการข ายข้ าวเปลื อกนาปี และโครงการประกันร ายได้เกษ ตรกรผู้ปลูกข้ าว

ปีการผ ลิต 2563/64 ซึ่งจะนำเสนอ ครม. พิจ ารณาก่อนดำเนินการ

ตรวจสอบเ งินค่ าข้ าวคลิก

ขอบคุณ ฐานเศร ษฐกิ จ