อั พเ ดต เ ป๋าตั ง เว อร์ชั่ นล่าสุ ด

วั นที่ 25 กุมภาพั นธ์ 2564 กระทรวงการคลัง โอนเ งินมาต รการ เร าช นะ ให้ก ลุ่มผู้ใช้งานแ อปพลิ เคชั่ น เ ป๋าตัง

หรือผู้ที่ได้รับสิ ทธิจากมาต รการ คนละค รึ่ง และ เร าเที่ ยวด้ วยกัน งวดสอง จำนวน 1,000 บ าท

ส่ วนการโอนเ งินงวดถัดไป จะโอนให้จำนวน 1,000 บ าท ทุ กวันพฤหั สบดีถัดไป

ไทม์ไ ลน์การโอนวันที่ 4, 11, 18, 25 มีน าคม 2564 จนกว่าจะครบ จำนวน 7,000 บ าท

ทั้งนี้ ผู้ที่จะกดรับสิ ทธิ พร้ อมรับโอนเ งินจากมาต รการ เร าช นะ จะต้ องอัพเดตแ อปฯ เ ป๋าตัง เป็นเว อร์ชั่ นล่าสุดก่ อน

โดยวิธีอั พเดต เ ป๋าตัง เว อร์ชั่ นล่าสุด 10.33 มีวิธีการดั งต่อไปนี้

เข้าไปที่ Play Store (สำหรับผู้ใช้แอนดร อยด์) หรือ App Store (สำหรั บผู้ใช้ iOS)

ค้ นหา เ ป๋าตัง ในช่ องค้ นหา

กดปุ่ม อั พเดต

จากนั้นรอระบบทำการอั พเดต เป็นเว อร์ชั่น 10.33

หลังจากอัพเดตเสร็ จสิ้น สาม ารถกดเข้าใช้งานได้

สำห รับ ขั้นตอนการตร วจสอบเ งิน สำห รับผู้ใช้งานแ อปพลิเคชั่ น “เ ป๋าตัง” พร้ อมวิธีการอั พเดตแ อปฯ “เ ป๋าตัง”

เป็นเว อร์ชั่ นล่าสุด ก่อนกดรับสิ ทธิ “เร าช นะ” ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการเ ช็กเ งิน

กดเข้าไปที่แ อปพลิ เคชั่ น “เ ป๋าตัง”

ใส่รหั สผ่ าน 6 หลัก

กดเลื อกเมนู “G Wallet”

กดเลื อกเมนู “เร าช นะ”

ระบบจะขึ้นให้กดยืนยันเพื่อรับสิ ทธิ์ “เร าช นะ” (ปุ่มสีน้ำเ งิน)

เริ่มสแ กนใช้งาน “เร าช นะ” ผ่ านแ อปฯ “เ ป๋าตัง”

ข้อมูลsiamtoday