ร าค าท องวั นนี้ ป รับลง100 บ าท

“ร าค าทองวั นนี้” เ ปิดตลาดเ ช้าวันพฤหั สบดี ปรับตั วลดลง 100 บ าท โดยร าค า “ทองคำแท่ง”

ข ายออกบ าทละ 25,600 ร าค า “ทองรูปพรรณ” ข ายออกบ าทละ 26,100

เมื่อวั นที่ 25 ก.พ. 64 สมาคมค้ าทองคำรายงานว่า ร าค าทองไทยวั นนี้ ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.26 น.

ร าค าทองปรั บตั วลดลง 100 บ าท ส่งผลให้ ทองคำแท่ง รับซื้อบ าทละ 25,500 ข ายออกบ าทละ 25,600 บ าท

ส่ วนทองรูปพร รณ รับซื้อบ าทละ 25,044.32 ข ายออกบ าทละ 26,100 บ าท.

ข้อมูลthairat