ตร วจส อบสถ านะก ารโ อนเ งิน ให้เกษ ตรก ร

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ เพจ พื ชเศร ษฐกิจไทย ได้โพ สต์ข้อคว ามระบุว่า เ ช็คสถ านะการโอนเ งินพั ฒนาคุ ณภาพข้ าว (ไร่ละ 500 รอบที่ 2)

หลังจากผ่ านที่ประชุม ครม.แล้ว ณ วั นที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 และบอ ร์ดบริ หาร ธ.ก.ส. ได้หารือเรื่ องงบประมาณและการโอนจนแล้วเส ร็จ

เ ริ่มโอนวันนี้ และทะยอยโอนไปเรื่ อยๆ โดยเ ช็คเ งินเข้าได้ 4 ช่ องทางดังนี้

1.เ ช็คสถ านะโอนเ งินได้ที่ลิ้ งค์ คลิก

ใส่เลขบั ตรประชาช นกดค้ นหา

2.เ ช็คจากบั ตร ATM

3.ป รับสมุดเ งินฝากที่ธนาค าร

4.กดสมั ครเ ช็คเ งินเข้าออกผ่ านไ ลน์ของ ธ.ก.ส. (ฟรี) โดยกดแอดเ พื่อน ใช้ไอดี @baccfamily

( หากตร วจจากลิ้ งไม่ได้ ลองตร วจสอบด้ วยวิธีอื่นดู)

ถ้าเ งินเข้าแล้วสถ านะจะขึ้น โอนเ งินเข้าบั ญชีเรี ยบร้ อยแล้ว

ขอบคุณ พื ชเศรษ ฐกิจไทย