วั นนี้มีเ งินเ ข้าแ ล้ว อย่ าลื มไปใช้สิ ทธิ

กุลย า ตันติเตมิ ท ผู้อำน วยการสำนักงานเศร ษฐกิ จการคลัง ในฐานะโฆ ษกกระทรวงการค ลัง ระบุว่า กระทรวงการค ลังจะดำเ นินการโอนวงเ งิน

งวดที่ 2 จำนวน 1,000 บ าท ให้แก่ประชาช นก ลุ่มที่อยู่ในระบบฐ านข้อมูลของแ อพลิเคชัน เ ป๋าตัง และ

ก ลุ่มประชาช นทั่วไปที่ลงทะเ บียน www.เร าช นะ.com และผ่ านการคั ดกรองคุณสมบั ติเ บื้องต้น

และยืนยันการใช้สิ ทธิโค รงการเร าช นะในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

โดยขั้ นตอนในการเ ช็คสิ ทธิ เร าช นะ รับเ งินเ ยียวย า งวดที่ 2 ทำได้ ดังนี้

1. เ ปิดแอพลิ เคชั่น เ ป๋าตัง

2. เลื อกเมนู G-Wallet

3. กดเลื อกเมนู โคร งการเร าช นะ

4. เมนูจะแสดงผลจำนวนเ งินที่สาม ารถใช้ได้ในแ อพลิเคชั่ น

ขณะเดี ยวกัน โฆ ษกกระทรวงการค ลัง ยังได้ย้ำเตื อนเ รื่อง ผู้ประกอบการร้ านค้ า และผู้ให้บริ การร ายย่อยที่ไม่ปฏิบั ติตามเงื่ อนไข

ของโค รงการเร าช นะ ที่กำหนดให้รับเ งินเยี ยวย าชำระค่ าสินค้ าและ/หรือบริ การโดยตรงจากประชาช นผ่านเป๋าตังตามร าค าสุ ทธิของสินค้ าและ/

หรือบริ การนั้นๆ และมีการซื้อ-ข ายสินค้ าหรือรับบริ การกันจริงโดยไม่เป็นการดำเ นินการผ่ านคนกลาง

หากเร าช นะ เ ช็คสิ ทธิตรวจสอบพบว่า มีผู้ประกอบการร้ านค้ าหรือผู้ให้บริ การร ายย่อยกระทำผิดเงื่ อนไขดังกล่ าว

กระทรวงการคลังจะดำเ นินการระงับการใช้แ อพลิเคชัน ถุงเ งิน ตลอดจนระงับการจ่ ายเ งินให้กับร้ านค้ าทันที

และจะดำเ นินการตามกฎหม ายที่เกี่ ยวข้ องต่อไป

สำหรับประชาช นที่พบเห็นพฤติ กรรมที่ไม่เป็นไปตามเงื่ อนไขของโค รงการฯ สาม ารถแจ้งเบ าะแสรวมถึงส่งหลักฐานเ กี่ยวกับการกระทำผิดถึง

“คณะทำงานพิจ ารณาตรวจสอบข้อมูลและเรื่ องร้องเรี ยนสำหรับโค รงการฯ” ทางไปรษ ณีย์มาได้ที่ สำนักงานเศร ษฐกิจการค ลัง

กระทรวงการคลัง ถนนพระร ามที่ 6 แขวงพญ าไท เขตพญ าไท กรุงเทพฯ 10400 หรือทางไปรษ ณีย์อิเ ล็กทรอนิ กส์ (e-Mail Account)

wewin@fpo.go.th หรือ สาม ารถร้องเรี ยนผ่ านสายด่ วนกรมการค้ าภายใน กระท รวงพาณิ ชย์ หมายเลขโทรศั พท์ 1569

ข้อมูลsiamtoday