วิธีอั พเ ดต เ ป๋าตั ง เว อร์ชั่ นล่าสุ ด อย่ าลื มไปดู

วั นที่ 25 กุ มภาพั นธ์ 2564 กระทร วงการค ลัง โอนเ งินมาตรการ เร าช นะ ให้กลุ่ มผู้ใช้งานแ อปพลิเคชั่ น เป๋าตัง

หรือผู้ที่ได้รับสิ ทธิจากมาตรการ คนละค รึ่ง และ เร าเ ที่ยวด้วยกัน งวดสอง จำนวน 1,000 บ าท

ส่ วนการโอนเ งินงวดถัดไป จะโอนให้จำนวน 1,000 บ าท ทุกวันพฤหั สบดีถัดไป

ไทม์ไ ลน์การโอนวันที่ 4, 11, 18, 25 มีนาคม 2564 จนกว่าจะครบ จำนวน 7,000 บ าท

ทั้งนี้ ผู้ที่จะกดรับสิ ทธิ พร้ อมรับโอนเ งินจากมา ตรการ เร าช นะ จะต้ องอัพเ ดตแอปฯ เ ป๋าตัง เป็นเว อร์ชั่นล่าสุดก่อน

โดยวิธีอัพเ ดต เ ป๋าตัง เว อร์ชั่นล่าสุด 10.33 มีวิธีการดังต่อไปนี้

เข้าไปที่ Play Store (สำห รับผู้ใช้แอนดร อยด์) หรือ App Store (สำห รับผู้ใช้ iOS)

ค้นหา เ ป๋าตัง ในช่ องค้นหา

กดปุ่ม อัพเ ดต

จากนั้นรอระบบทำการอั พเดต เป็นเว อร์ชั่น 10.33

หลังจากอัพเ ดตเส ร็จสิ้น สามารถกดเข้าใช้งานได้

สำห รับ ขั้นตอนการตรวจสอบเ งิน สำห รับผู้ใช้งานแอปพ ลิเคชั่ น “เ ป๋าตัง” พร้ อมวิธีการอั พเดตแอปฯ “เ ป๋าตัง”

เป็นเว อร์ชั่ นล่าสุด ก่อนกดรับสิ ทธิ “เร าช นะ” ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการเ ช็กเ งิน

กดเข้าไปที่แ อปพลิเคชั่ น “เ ป๋าตัง”

ใส่รหั สผ่ าน 6 ห ลัก

กดเลื อกเมนู “G Wallet”

กดเลื อกเมนู “เร าช นะ”

ระบบจะขึ้นให้กดยื นยันเ พื่อรับสิ ทธิ์ “เร าช นะ” (ปุ่มสีน้ำเ งิน)

เ ริ่มสแ กนใช้งาน “เร าช นะ” ผ่ านแอปฯ “เ ป๋าตัง”

ข้อมูลsiamtoday