วิธีดึ งเ งินห ายจ ากแ อพเ ป๋าตั งเ มื่อระบบล่ ม

เมื่อวั นที่ 24 กุ มภาพั นธ์ เพจ สวั สดิการ ทันข่ าว ได้โพสต์ข้อความระบุว่า บอกข่ าวเล่าต่อ สำห รับใครที่ใช้แ อพเป๋าตังเเล้วระบบล่มเ มื่อวาน

ยอดเ งินเร าช นะโดนหักออกไปเห ลือ 0 บ าท โดยที่ยังไม่ได้สแ กนจ่ ายที่ร้ านค้ า แอดมิ นแนะนำให้ลอง 2 วิธีนี้ดูก่อน

1.รอดูวันพ รุ่งนี้ว่าจะมียอดก ลับเข้ามาห รือไม่

2.ลบแ อปเป๋าตังถอนการติดตั้ งออกก่อน แล้วโห ลดกลับมายืนยันตั วตนใช้งานจีว อลเลทใหม่อีกค รั้งค่ะ

ก รณีนี้เ กิดกับตั วแอดมิ นเองและเ จ้าหน้ าที่ให้คำแ นะนำมาค่ะ

ภาพจาก สวั สดิการ ทันข่ าว

โพ สต์ดังกล่ าว

ขอบคุณ สวั สดิการ ทันข่ าว