ก รมอุตุ เ ผยเตรี ยมเ ข้าสู่ฤดูร้ อน

ก รมอุตุนิย มวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโ มงข้างห น้า โดยความกดอากาศต่ำเนื่ องจากความร้ อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน

มีอากาศร้ อนในตอนกล างวัน ขณะที่มีลมตะวันตกในระดั บบนพัดพาความหนาวเย็นจากเทื อกเขาหิมาลัยผ่านประเทศเมี ยนมาเข้ามา

ปกคลุมบริ เวณภาคเห นือ ทำให้บริ เวณภาคเห นือตอนบนยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า

ภาคเห นือ อากาศเย็นตอนเช้า กับมีอากาศร้ อนในตอนกลางวัน อุณ หภูมิต่ำสุด 17-24 องศาเซลเ ซียส อุณ หภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเ ซียส

บริ เวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณ หภูมิต่ำสุด 6-15 องศาเซลเ ซียส ลมตะวันตกเ ฉียงใต้ ความเ ร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉี ยงเห นือ อากาศเย็นตอนเช้า กับมีอากาศร้ อนตอนกลางวัน อุณ หภูมิต่ำสุด 19-23 องศาเซลเ ซียส

อุณ หภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเ ซียส บริ เวณยอดภูอากาศหนาว อุณ หภูมิต่ำสุด 11-15 องศาเซลเ ซียส

ลมตะวันออกเฉี ยงใต้ ความเ ร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกลาง มีอากาศร้ อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณ หภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเ ซียส อุณ หภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเ ซียส

ลมใต้ ความเ ร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก มีอากาศร้ อนในตอนกลางวัน อุณ หภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเ ซียส อุณ หภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเ ซียส

ลมตะวันออกเฉี ยงใต้ ความเ ร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีค ลื่นต่ำกว่า 1 เมตร

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก เมฆบ างส่วน อุณ หภูมิต่ำสุด 20-23 องศาเซลเ ซียส อุณ หภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเ ซียส

ลมตะวันออก ความเ ร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีค ลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก เมฆบ างส่วน อุณ หภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเ ซียส อุณ หภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเ ซียส

ลมตะวันออกความเ ร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีค ลื่นต่ำกว่า 1 เมตร

กรุ งเทพและปริ มณฑล มีอากาศร้ อนในตอนกลางวัน อุณ หภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเ ซียส อุณ หภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซี ยส

ลมใต้ ความเ ร็ว 10-20 กม./ชม.

ขอบคุณ กร มอุตุฯ