บั ตรค นจนร อบนี้ ร ายเ ก่าต้ องลงอี กค รั้ง

น ายกฤ ษฎา จีนะวิจ ารณะ ปลั ดกระทรวงการคลัง เ ปิดเผยว่า กระทรวงการคลังเต รียมจะเ ปิดลงทะเบี ยนบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐรอบใ หม่

ซึ่งค าดว่าจะเ ปิดภายหลังโค รงการเร าช นะ เนื่ องจากมีประชาช นจำนวนมากที่ต้องการความช่ วยเห ลือเป็นพิเ ศษ

เช่ น ไม่สาม ารถเข้าถึงระบบอิ นเทอร์เ น็ต ไม่มีสม าร์ทโฟน ทำให้ไม่สาม ารถเข้าถึงสิ ทธิบั ตรสวั สดิการของรั ฐ

จึงจำเป็นต้ องทบทวนสิ ทธิบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐใ หม่โดย นางสาวกุลย า ตันติเตมิ ท ผู้อำนวยการสำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง

กล่ าวเพิ่มเ ติมว่า การเ ปิดลงทะเบี ยนบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐรอบใ หม่

ค าดว่าจะมีภายห ลังโคร งการเร าช นะ คือหลังเดื อนมีนาคม 2564 ซึ่งผู้ที่ถือบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐอยู่แล้ว จำนวน 13.8 ล้ านคน

จะต้ องลงทะเ บียนรับสิ ทธิใ หม่ด้วย

ทั้งนี้ ห ลังจากนี้ กระทร วงการคลังจะมีการทบทวนข้อมูลผู้ถือบั ตรสวัสดิการในทุ ก ๆ ปี เพื่อเป็นการอั ปเ ดตข้อมูล

หลังจากไม่ได้ทบท วน สิทธิผู้ถือบั ตรสวั สดิการมา 2-3 ปีแ ล้ว

ข้อมูลsiamtopic