5ร าศี เคร าะห์กร รมเบ าบ าง โ ชคให ญ่จะเ กิดขึ้น

“หมอดูดัง’ เ ปิด 5 ร าศีเคร าะห์กร รมจะเบ าบ าง โ ชคล าภให ญ่จะเ กิดขึ้น พร้ อมแนะทำบุญให้เจ้ากร รมนายเ วรด่ วน!!

“อาจ ารย์ออย” พย ากรณ์ผ่ านเพจ “ด วง 12 ร าศี” โดยระบุว่า 5 ร าศีในปี 2564 นี้เคร าะห์กร รมจะเบ าบ าง โ ชคลาภให ญ่จะเ กิดขึ้น ได้แก่

ร าศีเม ถุน (14 มิ.ย. – 14 ก.ค.)

ร าศีกั นย์ (17 ก.ย. – 16 ต.ค.)

ร าศีตุ ลย์ (17 ต.ค. – 15 พ.ย.)

ร าศีมั งกร (14 ม.ค. – 12 ก.พ.)

ร าศีมี น (14 มี.ค. – 12 เม.ย.)

โดยทั้ง 5 ร าศีเตรี ยมรับโ ชคให ญ่ แต่ควรหมั่ นทำบุญอุทิ ศส่ วนบุญส่ วนกุศลให้เจ้ากร รมนายเ วร

ข้อมูลthebangkokinsigh