ห มอช้ างเ ผย 4ร าศี ม รสุ มกำลั งผ่ านไป ชี วิตเจอท างสว่ าง

“หมอช้ าง” เ ปิด 4 ร าศีเตรี ยมปัง มร สุมชี วิตกำลังจะผ่ านไป ด วงสว่ างสดใส คว ามวุ่นว ายผ่ านพ้น โช คล าภเข้ามาแทนที่ เ ช็คเลย!!

“หมอช้ าง” ทศพร ศ รีตุลา เ ปิดคำพย ากรณ์ผ่ านเฟ ซบุ๊ก หมอช้ าง ทศพร ศ รีตุลา โดยระบุว่า 4 ร าศี มร สุมชี วิตกำลังจะผ่ านไป

ด วงสว่ างสดใสขึ้น ปัญ หาผ่ านพ้น ได้แก่

มั งกร (15 ม.ค. – 12 ก.พ.) ฝุ่นตลบเ ริ่มจางลง ด วงเ ดินหน้าต่อร ายได้ที่หา ยไป จะก ลับมาคึกคักขึ้ น

เ มษ (14 เม.ย. – 14 พ.ค.) คว ามวุ่นว าย ปัญ หาเรื่ องคนผ่ านพ้น โช คล าภเข้ามาแ ทนที

เม ถุน (15 มิ.ย. – 16 ก.ค.) ด วงขยับก้ าวหน้า เรื่ องติดขัดลดน้ อยลง มีพ ลังในการเ ริ่มต้นสิ่งใ หม่ ๆ

ธนู (16 ธ.ค. – 14 ม.ค.) การเจ รจาเ ริ่มมีข่ าวดี คุ้มค่ ากับความเห นื่อย เ รื่องเครี ยดจะค่อย ๆ คลี่ค ลาย

ข้อมูลthebangkokinsight