ร าค าท องวั นนี้พุ่ งขึ้นไม่ห ยุดอย่ างต่อเนื่ อง

ร าค าทองวั นนี้พุธที่ 24 กุ มภาพั นธ์ 2564 ประกาศร าค าครั้งที่ 1 (เ ปิดตลาด) เมื่อเวลา 09.30 น. ปรั บขึ้น 100 บ าท

เมื่อเทียบกับประกาศร าค าซื้อข ายครั้งสุดท้ ายของวันอังค าร ที่ตลอดทั้งวันมีการประกาศร าค าทั้งหมด 3 รอบ รวมร าค าป รับขึ้น 150 บ าท

ร าค าซื้อข ายทองคำในประเทศช นิด 96.5% วันพุธที่ 24 กุ มภาพั นธ์ 2564 (ประกาศค รั้งที่ 1)

ร าค าทองรูปพร รณ ข ายออกบ าทละ 26,250

รับซื้อบ าทละ 25.180.76

ร าค าทองแท่ง ข ายออกบ าทละ 25,750

รับซื้อบ าทละ 25,650

ร าค าซื้อข ายทองคำในประเทศช นิด 96.5% วันอังค ารที่ 23 กุ มภาพั นธ์ 2564 (ประกาศครั้ งที่ 3 ครั้ งสุดท้ าย)

ร าค าทองรูปพร รณ ข ายออกบ าทละ 26,200

รับซื้อบ าทละ 25.135.28

ร าค าทองแท่ง ข ายออกบ าทละ 25,700

รับซื้อบ าทละ 25,600

ร าค าทองคำ Spot เช้านี้ป รับเ พิ่มขึ้นสู่บริ เวณ 1,812 ดอลลาร์ หลังจากปิดตลาดเมื่อคืนที่ผ่ านมาเ พิ่มขึ้น 2.5 ดอลลาร์

สู่ระดั บ 1,805.9 ดอลลาร์ เนื่ องจากได้รับแ รงกดดันจากการเทข ายสินทรั พย์ปล อดภั ย หลังจากน ายเจอโรม พาวเวล

ประธานธนาค ารกลางสหรั ฐ (เฟด) ได้แสดงมุมมองบวกเกี่ ยวกับแนวโน้มเศร ษฐกิ จของสหรั ฐ และ การแ ข็งค่ าของสกุลเ งินดอลลาร์สหรั ฐ

ร าค าทองคําฮ่ องกงเ ปิดตลาดเช้านี้ลดลง 30 ดอลลาร์ฮ่ องกง สู่ระดั บ 16,710 ดอลลาร์ฮ่ องกง

5 ข้อควรรู้ก่อนซื้อทอง

1. ร้ านทองต้องแสดงร าค าข ายทองแท่งและทองรูปพร รณของแต่ละวันชัดเจน มีการแสดงร าค ารับซื้อคืน

และมีการแสดงค่ ากำเห น็จ ซึ่งค่ ากำเห น็จอาจจะไม่ได้ติดที่หน้าร้ าน แต่ติดอยู่ในถาด

2. มีป้ ายบอกประเภทสินค้ าชัดเจนว่าเป็นสร้ อย แห วน กำไล

3. มีการระบุชัดเจนว่า มีเปอร์เซ็ นต์ทองเท่าไร เช่ น 96.5 เปอร์เซ็ นต์ หรือ 99.99 เปอร์เซ็ นต์ เป็นต้น

4. ที่เนื้ อทองคำทุกชิ้ นจะต้องมีโลโก้ของโร งงานผู้ผ ลิต

5. ต้องระบุน้ำหนั กของทองแต่ละชิ้นให้ชั ดเจน

ข้อมูลsiamtoday