ร้ านค้ าธ งฟ้า ข ายข องร าค าแ พง

เมื่ อวันที่ 24 ก.พ. 64 น.ส.รั ชดา ธน าดิเรก รองโฆ ษกประจำสำนักนายกรั ฐมนตรี โพ สต์ข้อความผ่ านเพจเฟ ซบุ๊กเกี่ ยวกับกระแสข่ าว

ร้ านค้ าในโค รงการ เร าช นะ แอบขึ้นร าค าสินค้ า โด ยระบุว่า

กรมการค้ าภายใน สั่งเจ้าหน้ าที่ลงพื้ นที่ตรวจสอบ ร้ านค้ าโคร งการเร าช นะ ที่ฉวยโอกาสขึ้นร าค าสินค้ า ข ายแพงเ กินจริง

หากมีหลั กฐานการกระทำผิดจะถูกดำเ นินคดีโดยเ ด็ดข าด มีโทษจำคุกไม่เ กิน 7 ปี ป รับไม่เกิน 1.4 แสนบ าท หรือทั้งจำทั้งป รับ

หากไม่ปิดป้ ายแสดงร าค า มีโท ษปรับไม่เกิน 1 ห มื่นบ าท

ส่วนร้ านธงฟ้า ที่ไม่ปฏิบั ติตามเงื่ อนไข เช่ น ข ายของแพงเ กินจริง แลกเ งินแทนการซื้อสิ นค้ า ไม่ปิดป้ ายร าค าสินค้ า

จะถูกยกเ ลิกจากโคร งการเร าช นะทันที พร้ อมเพิกถอนสิ ทธิร้ านธงฟ้า หากประชาช นพบการข ายสินค้ าแพง ฉ วยโอกาสขึ้นร าค า โทร.1569

ขอบคุณ ทุบโต๊ะข่ าวอัมริ นทร์ทีวี