รมว เ ร่งหาท างช่ วย ม33 เร ารักกั น พบไม่มีสม าร์ทโ ฟนเพี ยบ

วันที่ 23 ก.พ.2564 น ายสุช าติ ชมก ลิ่น รมว.แ รงงาน เ ปิดเผยภายห ลังเดินทางเข้าหารือกับ น ายอาคม เติ มพิทย าไพสิ ฐ รมว.คลัง

ถึงแนวทางช่ วยเห ลือแ รงงานที่เข้าร่ วม ม.33 เร ารักกัน กลุ่ มที่ไม่มีสม าร์ทโฟน ให้สาม ารถลงทะเบี ยนรับเ งินเยี ยวย า 4,000 บ าท

ในโค รงการ ม.33 เร ารักกัน ให้รวดเ ร็ว เนื่ องจากก ลุ่มแ รงงานมีคว ามกังวลหากหมดเขตการลงทะเบี ยนแล้วจะไม่ได้รับสิ ทธิ์

รมว.แ รงงาน กล่ าวว่า จากการสอบถามข้อมูลฝ่ ายบุคคลบ ริษั ทด้านการเกษ ตรขนาดใ หญ่ พบว่ามีพนั กงานไม่มีสม าร์ทโฟนกว่า 1,000 คน

ส่วนใ หญ่จะเป็นผู้อายุ 50 ปีขึ้นและอยู่ในก ลุ่มเกษ ตรกร ซึ่งกระทรวงแ รงงานได้ประสานกับธนาค ารกรุงไทย และสำนั กงานประกันสั งคมจังห วัด

เพื่อไปตั้งโต๊ะรับลงทะเบี ยนตามโร งงานต่ างๆ แต่หากมีจำนวนไม่มากก็ให้ไปลงทะเบี ยนที่สำนั กงานประกั นสั งคมจังห วัด

โค รงการ ม.33 เร ารักกัน เป็นสิ ทธิ์เฉพ าะตั ว ผู้ที่ได้รับสิ ทธิ์ไม่ต้องรีบมาลงทะเบี ยนและไม่ต้องรีบยืนยันสิ ทธิ์

ซึ่งยังสามารถทย อยลงทะเบี ยนได้จนถึงวันที่ 7 มีนาคม 2564 และยังสามารถกดรับสิ ทธิ์ได้จนถึงวันที่ 12 เม.ย.2564

แต่ต้องใช้เ งินให้หมดภายในวันที่ 31 พ.ค.2564 มา ตรการนี้ใช้งบ 37,000 ล้านบ าท จากจำนวนผู้ประกันตน 9 ล้านกว่าคน

จะทำให้เ กิดเม็ดเ งินหมุนเวี ยนในระบบเศร ษฐกิจ 5-7 รอบ ทำให้จีดีพีไตรมาส 3 และ 4 เติบโตอย่ างแน่นอน

เนื่ องจากเ งินที่รั ฐบ าลให้ ไม่ใช่เ งินสดแต่เป็นเ งินที่ต้องใช้จ่ ายทันที

น ายสุช าติ กล่ าวต่อว่า นอกจากนี้ยังได้หารือกับ รมว.คลัง เกี่ ยวกับการแก้ไข พ.ร.บ.ประกั นสังคม

เพื่อนำเ งินในกองทุนประกันสั งคมที่มีอยู่ 2.2 ล้านล้านบ าทมาใช้เนื่ องจากปั จจุบันกฎหม ายบังคับไม่ให้นำเ งินไปใช้ นอกวั ตถุประส งค์

โดยเฉพาะเ งินในกองทุนชร าภาพที่มีอยู่ 1.8 ล้านล้านบ าท เพื่อให้ผู้ที่ต้องการใช้เ งินในภาวะฉุ กเ ฉิน สามารถนำเ งินมาใช้ได้ก่อนเกษี ยณอายุ

ภายในสิ้นเดื อนก.พ. 2564 กระทรวงแ รงงานจะจัดเวทีรับฟังคว ามคิดเ ห็นสาธารณะ เพื่อแ ก้ไข พ.ร.บ.ประกันสั งคมทั้งระบบ

หลังจากนั้นจะเสนอ ครม.ขอความเ ห็นชอบต่อไป

ด้ าน นายอาคม กล่ าวว่า ให้ทางกระทรวงการแ รงงาน ไปศึ กษาแนวทางดังกล่ าวให้รอบคอบ คลังยังไม่ได้มีการพิจา รณาอะไร

ข้อมูลsiamtopic