25ถึง 26 กุ มภา นี้ อาก าศเ ย็นจะก ลับมาอีกค รั้ง

กรมอุตุฯ พย ากรณ์อากาศ ระหว่ างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 – 1 มีนาคม 2564 โดยในช่ วงวันที่ 23 – 27 ก.พ. 64

ลมใต้และลมตะวันออกเฉี ยงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริ เวณดังกล่ าวมีอุณ หภูมิสูงขึ้นกับมีอากาศร้ อนในตอนกล างวัน

ต่อมาในช่ วงวันที่ 25 – 26 ก.พ. 64 จะมีลมตะวันตกในระดั บบนพัดพาคว ามหนาวเย็นจากประเทศเมี ยนมาเข้ามาปกคลุมบริ เวณภาคเห นือ

ทำให้บริ เวณดังกล่ าวมีอุณ หภูมิลดลง 1-3 องศาเซลเซี ยส โดยเฉ พาะในตอนเช้า

หลังจากนั้นในช่ วงวันที่ 28 ก.พ. – 1 มี.ค. 64 บริ เวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางระลอกใ หม่จากประเทศจีน

จะแผ่ลงมาปกค ลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้ อน ลั กษ ณะเช่ นนี้จะทำให้บริ เวณดังกล่ าว

มีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโช กแ รงแ รงเ กิดขึ้นได้บ างพื้นที่ สำห รับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่ าวไทย

และภาคใต้มีกำลังอ่ อนทำให้ภาคใต้มีฝนน้ อยตลอดช่ วง

กรมอุตุฯจึงขอเตื อนว่า ในช่ วงวันที่ 23 – 27 ก.พ. 64 ขอให้ประชาช นบริ เวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุ ขภาพ

เนื่ องจากสภ าพอากาศที่เปลี่ ยนแป ลง และระมั ดระวั งการสั ญจรผ่ านบริ เวณที่มีหม อกไว้ด้วย

ส่วนในช่ วงวันที่ 28 ก.พ. – 1 มี.ค. 64 ขอให้ประชาช นบริ เวณประเทศไทยตอนบนระวั งอั นตร ายจากฝนฟ้าคะนอง

และลมกระโช กแ รงที่จะเ กิดขึ้น โดยหลีกเลี่ ยงการอยู่ในที่โ ล่งแ จ้ง ใต้ต้นไม้ใ หญ่ ป้ายโฆ ษณาและสิ่งปลูกสร้ างที่ไม่แ ข็งแ รง

สำห รับเกษ ตรกรควรเตรี ยมการป้ องกันและระวังผลกระทบที่จะเ กิดต่อผลผลิ ตทางการเกษ ตรไว้ด้วย

ข้อมูลsiamtopic