วั นรู้ผ ล ผ่ านไม่ผ่ าน ของ ม33 เร ารักกั น

เ ปิดขั้นตอน เ ปิดให้ลงทะเบี ยนกันแล้ว ในวั นที่ 21 กุมภาพันธ์ สำหรับโค รงการ ม.33เร ารักกัน

เพื่อช่ วยเหลือเยี ยวย าแบ่งเบ าภาระค่ าครองชีพของผู้ประกั นตนมาตร า 33 ที่ได้รับผลกระทบจาก CV 19

โดยสาม ารถลงทะเบี ยนผ่านทางเว็บไซต์ www.ม 33 เร ารักกัน.com ได้ตั้ งแต่วั นที่ 21 ก.พ. -7 มี.ค.2564 เวลา 06.00-23.00 น.

โดยขั้ นตอนการลงทะเบี ยนในโค รงการ ม.33 เร ารักกัน มีดังนี้

1.ลงทะเบี ยนผ่านเว็บไซต์ www.ม33 เร ารักกัน.com

2.คลิกเลื อก ลงทะเบี ยน

3.คลิกยืนยันยอมรับหลักเก ณฑ์ เงื่ อนไข และคว ามยินยอมสำหรั บผู้ประกันตนที่เข้าร่วมโค รงการ ม33 เร ารักกัน (Term Condition)

4.กรอกข้อมูลสำหรั บการลงทะเบี ยน ดังนี้ 4.1 ชื่อ-สกุล 4.2 เลขบั ตรประจำตั วประชาช น

4.3 รหั สหลังบั ตรประจำตั วประชาช น 4.4 วัน เดื อน ปี เ กิด 4.5 เบ อร์โทรศั พท์ 4.6 จังห วัดที่อยู่ปั จจุบั น

5. รอรับร หัส OTP (One time password) เพื่อนำไปกรอกยืนยันในเว็บไซต์

6.กรอก OTP แล้ว ระบบจะแ จ้งยืนยันการลงทะเบี ยนสำเ ร็จ

โดยท่านจะต้ องตรวจสอบสิ ทธิผ่ านเว็บไซต์ www.ม33 เร ารักกัน.com ได้ตั้ งแต่วั นที่ 15 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

และห ลังจากลงทะเบี ยนแล้ว หากได้รับสิ ทธิ รั ฐบ าลก็จะโอนเ งินเข้า เป๋าตัง ให้ ดังนั้น ใครที่ยังไม่มีแ อพพลิ เคชั่ น เป๋าตัง

ก็แ นะนำให้ดา วน์โหลดแอ พนี้รอได้เลย โดยผู้ใช้สม าร์ทโฟน ไม่ว่าจะเป็น ไอโอเอส หรือแ อนดร อยด์ สามารถค้ นหาชื่อแอพ เป๋าตัง ได้เลย

แล้วโห ลดมาลงเครื่ องเอาไว้

หลั งจากนั้นก็ทำการสมั ครและยืนยันตั วตนบนแอพ เป๋าตัง ดังนี้

1.เข้าแ อพพลิ เคชั่ น เป๋าตัง แล้วเลื อก G-Wallet เพื่อยืนยันตั วตน

2.เลื อกเข้าใช้งาน G-Wallet เพื่อยืนยันตั วตน

3.อ่านเงื่อ นไขและกด ยอมรับ ข้อตกลงการให้ข้อมูล และการให้คว ามยินยอมข้อมูลส่ วนบุคคล

4.ยืนยันด้วยบั ตรประชาช น หรือจะเลื อกยืนยันด้วย Krungthai NEXT ต้องทำด้ วยการระบุ PIN 6 หลัก

5.สแกนและกรอกข้อมูลบั ตรประชาช น (เฉพ าะการยืนยันด้วยบั ตรประชาช นเท่านั้น)

6.ยืนยันรหั ส OTP

7.สแกนใบห น้า

8.เมื่อยืนยันตั วตนสำเ ร็จ จะแสดงห น้าโฮม G-Wallet

ขั้นตอนการยืนยันตั วตน

หลังจากนั้น เมื่อได้รับสิ ทธิ ม.33 เร ารักกันแล้ว เ งินก็จะเข้ามาใน G-Wallet เพื่อนำไปใช้จับจ่ ายใช้สอย ตามร้ านค้ าที่ร่วมโค รงการ

ส่วนผู้ที่ลงทะเบี ยนไม่สำเ ร็จ สาม ารถขอทบท วนสิ ทธิ ผ่ านเว็บไซต์ www.ม33เร ารักกัน.com ได้ระหว่ างวันที่ 15-28 มี.ค. 2564

ขอบคุณมติชนออนไลน์