ธกส โอ นแ น่ 27กุ มภ านี้10,000 ต่ อครั วเรื อน

เมื่อวั นที่ 24 กุ มภาพั นธ์ เพจ พืชเศร ษฐกิจไทย ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ยืนยันอย่ างเป็นทางการ

ธนาค ารเพื่อการเกษ ตรและส หก รณ์การเกษ ตร (ธ.ก.ส.)เริ่มจ่ ายเ งินช่ วยเห ลือ

โค รงการสนั บสนุนค่ าบริ หารจัดการและพัฒ นาคุณภาพผลผ ลิตเกษ ตรกรผู้ปลูกข้ าวนาปี ปีการผ ลิต 2563/64 ตามนโยบ ายรั ฐบ าล

เพื่อช่ วยลดต้นทุนการผ ลิตและกระตุ้นให้เกษ ตรกรดูแลรักษาข้ าวให้มีคุ ณภาพดีในอัตร าไร่ละ 500 บ าท สูงสุดไม่เ กิน 20 ไร่

หรือไม่เ กิน 10,000 บ าทต่อครั วเ รือน ในวั นที่ 27 กุ มภาพั นธ์ 2564 หลังจากที่มีการที่ ธ.ก.ส.ได้ประชุ มในวั นที่ 23 กุมภาพั นธ์ 2564

27 กุ มภาพั นธ์ โอ นแน่

ไร่ละ 500 ไม่เ กิน 20 ไร่ หรือไม่เ กิน 10,000 ต่อครั วเรื อน

อย่ างไรก็รอกันก่ อนนะครับ อีก 3 วันมาลุ้นไปพร้ อมๆกันครับ

ขอบคุณพืชเศร ษฐกิจไทย