ให้ยื่ นเป ลี่ยนโร งบ าลแ ล้ว ป ระกั นสังค มปี2564

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เพจไทยคู่ฟ้า แจ้งเตื อนผู้ประกันตนที่ใช้สิ ทธิประกันสั งคม วันนี้สำนั กงานประกันสั งคมเ ปิดให้ผู้ประกันตน

แจ้งขอเปลี่ ยนแป ลงสถานพย าบ าลประจำปี 2564 ได้แล้ว ผู้ประกันตนที่ใช้สิ ทธิประกันตนฟังทางนี้ สำนั กงานประกันสั งคม

เ ปิดให้ผู้ประกันตนสามา รถแจ้งขอเปลี่ ยนแป ลงสถานพย าบ าลประจำปี 2564 ได้ ด้วยเห ตุจำเป็น ไม่ได้รับคว ามสะดวก

ในการเข้ารับบริ การทางการแพ ทย์ ณ สถานพย าบ าลที่เลื อกไว้ก่อนหน้านี้ เช่ น ย้ ายที่พักอาศัย และย้ ายสถ านที่ทำงาน เป็นต้น

ผู้ประกันตนสามา รถแจ้งเปลี่ ยนด้วยตนเองตามช่ องทาง ดังต่อไปนี้

1.สำนั กงานประกันสั งคมทุกแ ห่งทั่วประเทศ

2.ทำร ายการผ่ านระบบออนไ ลน์ ที่เว็บไซต์ สำนั กงานประกันสั งคม ที่ www.sso.go.th

3.แอปพลิ เคชั นของสำนั กงานประกันสั งคม ระยะเวลาการขอเปลี่ ยนแป ลงสถานพย าบ าล ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มี.ค. 64

เอ กสารเพื่อขอเปลี่ ยนสถานพย าบ าลประกันสั งคม รพ.ประกันสั งคม มีดังนี้

1.แบบขอบั ตรรับรองสิ ทธิการรักษาพย าบ าล สปส. 9-02

2.บั ตรรับรองสิ ทธิการรักษาพย าบ าลของประกันสั งคมอันเก่า

3.สำเนาบั ตรประจำตั วประชาช น

4.กรณีย้ ายที่อยู่จะต้องมีหลั กฐานการย้ ายที่อยู่ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสั ยสาม ารถสอบถามข้อมูลเ พิ่มเ ติมได้ที่

สำนั กงานประกันสั งคมพื้นที่ทุกแ ห่งทั่วประเทศ ห รือ สายด่ วนกระทรวงแ รงงาน โทร.1506

ขอบคุณไทยคู่ฟ้า และฐ านเศรษ ฐกิจ