3ร าศี มีเก ณฑ์เป ลี่ยนสถ านะเ ป็นเศร ษฐี

ด วงชะ ตาดีรอบด้าน การเ งินการงานสัมพั นธ์กันสุดปัง หมอไก่ พ.พาทินี บอกกับ ไทยรั ฐออนไลน์ จัดอันดั บ 3 ร าศี

ที่มีเก ณฑ์เปลี่ ยนสถานะเป็นเศ รษฐีในช่ วงนี้

อันดั บที่ 3 ร าศีมีน (14 มี.ค. – 12 เม.ย.)

เรื่องเ งินทองต้องยกให้ร าศีมีน เพร าะด วงช ะตาเรื่องเ งินทองโ ชคล าภมาแบบจัดเต็ มมากและไม่ใช่ว่าจะด วงดีแค่ช่ วงนี้

แต่ชาวร าศีมีนจะด วงดีแบบครองสั มปทานย าวถึงเดื อนมีนาคมในช่ วงนี้จะมีโอกาสดีๆ ในเรื่องการเ งินเข้ามาในชี วิตของชาวร าศีมีนมากมาย

หากทำงานประจำแล้วทำอาชีพเส ริมควบไปด้ วยจะมีโอก าสรับทรั พย์แบบรัวๆ รวมไปถึงคนที่ทำธุรกิ จส่วนตั ว ช่ วงนี้จะด วงดีสวนกระแส

ด วงดีมีโอก าสทำกำไรจากการทำธุรกิ จมากขึ้น หากวางแผนเก็บเ งินอย่ างจริงจังก็มีโอกาสมีเ งินถุงเ งินถังก็คร าวนี้นี่แห ละค่ะ

ส่วนเรื่องของโ ชคล าภที่ได้มาแบบฟ ลุกๆ ไม่ตั้งใจ ก็มีโอก าสได้บ้ างแต่ไม่มากเพร าะฉะนั้นอย่ าไปจริงจังอะไรกับมันมากนะคะ

เอาแค่พ อหอมปากหอมคอพ อแล้วค่ะ

อันดั บที่ 2 ร าศีกุมภ์ (13 ก.พ. – 13 มี.ค.)

สำหรับชาวร าศีกุมภ์ด วงชะ ตามีเก ณฑ์หาเ งินเก่งคุณจะสามารถหาเ งินเข้ากระเป๋าได้มากมาย มีร ายได้เข้ามาไม่น้อยแต่ปัญ หาของคุณก็คือ

คุณจะเก็บเ งินไม่อยู่จะมีค่ าใช้จ่ายแบบเ บี้ยบ้ ายร ายทางรอคุณอยู่ตลอด เรียกว่าเ ปิดประตูบ้ านมาก็เจอค่ าใช้จ่ายมารออยู่ที่หน้าประตูแล้วค่ะ

แต่ถ้าชาวร าศีกุมภ์พย าย ามควบคุมเรื่องร ายจ่ ายหรือวางแผนการเ งินให้ดีก็ไม่มีปัญ หาอะไรให้ต้องกังวลใจนะคะ

แต่เรื่ องที่ดีสำหรับชาวร าศีกุมภ์ คือ เรื่องโ ชคลาภค่ะ อยู่ๆ โลกก็เห วี่ยงโ ชคล าภเข้ามาแบบไม่ได้ตั้ งใจ

แ ม้ว่าจะเป็นล าภก้อนไม่ใ หญ่แต่ก็ทำให้ชาวร าศีกุมภ์ใจชื้นอย่ างมากเลยค่ะ

อันดั บที่ 1 ร าศีธนู (16 ธ.ค. – 13 ม.ค.)

ก่ อนอื่นต้องขอแส ดงความยิ นดีกับชาวร าศีธนูก่อนเลยนะคะ ชาวร าศีธนูถือว่าเป็นร าศีที่ด วงดีมากๆ ด วงชะ ตาดีแบบรอบด้าน ทั้งการงาน การเ งิน

คว ามรัก โดยเฉ พาะเรื่ องการเ งิน อันนี้มีเก ณฑ์ด วงดีปังปุริเย่อย่ างมาก หากหวังเ งินก้อนใหญ่ ก็มีโอก าสสมห วัง

แ ม้ว่าจะต้องใช้เวลาบ้ าง คือ จะไม่ได้แบบปุ๊บปั๊บทันทีทันใด แต่ก็มีโอกาสสมห วังอยู่มาก นอกจากชาวร าศีธนูจะได้ล าภจากน้ำพักน้ำแ รงแล้ว

ยังมีโอก าสได้ล าภแบบฟ ลุกๆ ให้ชื่ นใจอีกด้วย

ข้อมูลthairat