ไห ว้พ ระพิ ฆเ นศช่ วยเส ริมสิริม งคลแ ก่ชี วิต

พระพิ ฆเ นศเป็นเทพที่รู้จักกันอย่ างแพร่หล ายว่าเป็นเทพที่คอยดลบันดาลคว ามสำเ ร็จให้กับคนที่กร าบไหว้บูชา

แต่รู้ห รือไม่ว่าคุณนั้ นบูชาได้ถูกวิธีห รือไม่ วันนี้เร ามีเค ล็ดในการบูชาและไ หว้ให้ถูกวิธีมาฝ ากค่ะ

พระพิ ฆเ นศจัดได้ว่าเ ป็นเทพชั้ นสูง ให้จำไว้ง่ ายๆ ว่าการไ หว้ให้ได้ผลดีจะมีอยู่ 2 แบบ ดั งนี้

การไ หว้แบบมีอามิ สบูชา หม ายถึงการเค ารพพระพิ ฆเ นศด้วยของต่ างๆ ที่ท่ านโป รดปร าน เช่ น ดอกด าวเรือง

ดอกกุหล าบ ดอกชบ า ขน มโม ทกะ-ลาดู

การปฏิบั ติบูชา หม ายถึง การให้ท านแก่คนย ากจน คนที่แย่ก ว่า การถว ายสั งฆท าน การให้อภั ยทาน การรักษาศี ล การส วดม นต์

การนั่ งสม าธิ การวิปั สสนากร รมฐาน เพื่อให้มีปั ญญาญ าณในการหลุ ดพ้ นจากคว ามทุ กข์ โดยแบบที่ 2 องค์พระพิ ฆเ นศจะสร รเส ริญมากกว่า

เพร าะเมื่อเร าเค ารพด้ วยใจบูชาแล้ว แม้ว่าเร าจะไม่มีทรั พย์หรือของถว ายอะไรมากนักแต่เราปฏิบั ติดี ปฏิบั ติชอบ

องค์พระพิ ฆเ นศจะประท านพรให้เร าได้เอง

หลักการประท านพรขององค์พระพิ ฆเ นศคือ หากเร ามีคุณงามคว ามดีหรื อมีบุญเ ก่าอยู่แล้ว ท่านก็จะไปเร่งล าภผลเหล่านั้ นให้มาส่งผลเ ร็วขึ้น

เช่ น หากเร าขอเรื่ องงานและเร ามีบุญจากคว ามกตั ญญูไว้ก่อนแล้ว หากตอนนี้เร าอายุ 20 แล้วเร าอาจจะไปได้รับผลจากความกตั ญญู

ตอนอายุ 40 ปี แต่ท่านก็จะเ ร่งล าภเหล่านั้นให้เร าได้รับคว ามเจริ ญรุ่งเรื องในหน้ าที่การงานเ ร็วขึ้น หลักการก็จะเป็นอย่ างนี้

ขอฝ ากไว้อีกนิด หากนับถื อศาสนาพุ ทธ ให้ตั้ งนะโม 3 จบแล้วค่ อยสวดม นต์บูชาพระพิ ฆเ นศ

และควรส วดบูชาพระพิ ฆเ นศเป็นอันดั บแรกเสมอ แล้วต่อด้วยการส วดบูชาเทพอ งค์อื่นๆ ตามมา

ค าถาบูชาพระพิ ฆเ นศที่มีผู้นิยมใช้มากที่สุด คือ โอม ศรี คเ ณศายะ นะมะหะ

สำห รับ “บทส วดขอพรพระพิ ฆเ นศ 8 บท” (พร้ อมคำขอพรภาษาไทย)

โอม พูตายะ นะมะหะ

ขอพระพิ ฆเนศ วรโปรดประทานคว ามบริสุ ทธิ์แก่ข้ าพเจ้าด้ วยเ ถิด

โอม ภัคตะวิฆนะ วินาศิเน นะมะหะ

ขอพระพิ ฆเนศ วรโปร ดทำล ายความทุ กข์ร้ อนแก่ข้ าพเ จ้าด้ วยเ ถิด

โอม วิฆะณะร าชายะ นะมะฮหะ

ขอพระพิ ฆเนศ วรโปร ดขจัดอุปสร รคทั้งปวงอันจะเ กิดแก่ชี วิตของข้ าพเ จ้าด้ วยเ ถิด

โอม ศุธิปริย ายะ นะมะหะ

ขอพระพิ ฆเนศ วรโปร ดประทานสติปั ญญาในการประกอบอาชี พแก่ข้ าพเ จ้าด้ วยเ ถิด

โอม ศริษายะ นะมะหะ

ขอพระพิ ฆเนศ วรโปร ดประทานทรั พย์สมบั ติและคว ามอุดมสมบู รณ์แก่ข้ าพเ จ้าด้ วยเ ถิด

โอม สธิร ายะ นะมะหะ

ขอพระพิ ฆเนศ วรโปร ดประทานความมั่ นคงแก่ชี วิตข้ าพเจ้าด้ วยเ ถิด

โอม สมาหิตายะ นะมะหะ

ขอพระพิ ฆเนศ วรโปรดประทานสุ ขภาพพล านามัยที่ดีแก่ข้ าพเ จ้าด้ วยเ ถิด

โอม สมุย ายะ นะมะหะ

ขอพระพิ ฆเนศ วรโปรดประทานคว ามสงบสุขแก่ชี วิตข้ าพเ จ้าด้ วยเถิ ด

แหล่งอ้างอิงบทสวด:siamganesh.com