แ จงสาเห ตุข องแ พง ข องร้ านค้ าที่ร่ วมโค รงการ เร าช นะ

วันที่ 23 ก.พ.2564 ได้สำรวจร าค าสิ นค้ าในพื้นที่ จ.นครร าชสีมา หลังจากที่รั ฐบ าลมีโค รงการช่ วยเห ลือค่ าครองชีพให้กับประชาช น

ผ่ านโครงการ คนละค รึ่ง และโค รงการ เร าช นะ โดยร าค าสินค้ าที่ตล าดย่ าโม ต.ในเ มือง อ.เมืองนครร าชสีมา

ซึ่งเป็นตล าดสดขนาดให ญ่มีคนในเขตชุมช นเ มือง นิยมมาจับจ่ ายซื้อของ พบว่า ร้ านข ายไข่ไก่ที่เข้าร่ วมโค รงการกับรั ฐบ าล

จะข ายไข่ไก่ เบอร์ 0 เฉ ลี่ยแผงละ 105 บ าท

ในขณะที่ร้ านค้ าบ างร้ านที่ไม่เข้าร่ วมโค รงการฯ กลับข ายสูงกว่า ในร าค าแผงละ 115 บ าท ซึ่งแ ม่ค้ าบอกว่าข ายร าค านี้เป็นป กติอยู่แล้ว

ส่วนร าค าน้ำมันพื ช จะข ายเฉ ลี่ยอยู่ที่ข วดละ 55 บ าท ส่วนร้ านที่ไม่เข้าร่ วมโค รงการฯ จะข ายในร าค าที่ถูกกว่า

ลู กจ้ างร้ านข ายของชำแห่งห นึ่ง เ ปิดเผยว่า สินค้ าที่นำมาข ายจะซื้อมาจากร้ านค้ าส่งขนาดให ญ่อีกทอดห นึ่ง

และซื้อมาในร าค าที่สูงกว่าเ มื่อก่อน โดยห้ างค้ าปลีกค้ าส่งบ างแห่ง สินค้ าข าดตลาด ต้ องจำกัดจำน วนซื้อ

จากเ ดิมเคยซื้อได้คนละไม่เ กิน 6 ลัง แต่ตอนนี้ซื้อได้แค่คนละ 1 ลังเท่านั้น อีกทั้งยังต้ องไปต่อคิวเ สียเวลาอีก

เพร าะมีคนมาใช้สิ ทธิ์ เร าช นะ กับ คนละค รึ่ง เป็นจำนวนมาก ทำให้ต้ องต่อคิวย าว

ลู กจ้ าง กล่ าวต่อว่า ประกอบกับอินเต อร์เ น็ตมีปัญ หา หรือแอ พพ ลิเคชั่น เ ป๋าตัง ล่ม ก็ยิ่งทำให้ช้าเ สียเวลาเ พิ่มขึ้นไปอีก

แต่โคร งการเหล่านี้ของรั ฐบ าล ก็ช่ วยกระตุ้นยอดข ายให้กับทางร้ านได้ ถือว่ามีข้อดี แต่ต้องปรั บปรุ งระบบ

และตร วจสอบร าค าให้อยู่ในเก ณฑ์ที่เหม าะสม จะได้ไม่เ กิดผลกระทบทั้งผู้ซื้อและผู้ข ายร ายย่อย

ส่วนร าค าข้ าวสารเสาไห้ พบว่า จำนวน 1 กิโลก รัมจะข ายอยู่ที่ร าค า 20-24 บ าท ไม่ได้ป รับร าค าสูงขึ้น ซึ่งแ ม่ค้ าข้ าวสาร

บอกว่า โค รงการช่ วยเห ลือของรั ฐบ าลไม่ได้ส่งผลต่อร าค าข ายข้ าวสารมากนัก เพร าะร าค าที่ข าย จะขึ้นอยู่กับกลไกตลาดข้ าวเป็นห ลัก

ซึ่งช่ วงนี้ ร าค าป รับลดลง ร าค าข ายปลีกต่อกิโลก รัมจึงลดลงด้วย

ในขณะที่ร าค าน้ำตาลทร าย บร รจุถุง 1 กิโลก รัม ยังยืนร าค าอยู่ที่ 23-24 บ าท ยังไม่มีการป รับขึ้นม ากก ว่านี้ แต่แ ม่ค้ าระบุว่า

เดิมเคยข ายร าค าเฉ ลี่ยแค่ 18-21 บ าทเท่านั้น แต่ปั จจุบั นร าค าซื้อแ พงกว่าเ ดิม อยู่ที่กิโลก รัมละ 22 บ าท

เมื่อนำมาข ายหน้าร้ านจึงบวกร าค าเ พิ่ม พ อให้มีกำไรบ้ างนิดห น่อย

อย่ างไรก็ตาม ทางร้ านค้ าก็ได้ชี้แ จงแล้ว ที่ร าค าสินค้ าขึ้น เพร าะรับมาแพงก ว่าเดิมนั่นเอง

ข้อมูลsiamstreet