ม33 เร ารั กกั น เต รียมร อดูสิ ทธิ์ตั วเ อง

สำหรับผู้ประกันตนมาตร า 33 ที่ลงทะเ บียน ม.33 เร ารักกัน แล้ว เตรี ยมรอเ ช็กสิ ทธิ์การรับเ งินเยี ยวย า 4,000 บ าท

ผ่าน www.ม33เร ารักกัน.com 15-21 มี.ค.นี้ น.ส.ลัดดา แซ่ลี้ ผู้อำนวยการสำนักสิ ทธิประโยช น์ ในฐานะรองโฆ ษกสำนักงานประกันสั งคม

เผยว่า จากการเ ปิดลงทะเ บียนโค รงการ ม.33 เร ารักกัน ตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ. จนถึงเวลา 09.00 น. วันที่ 22 ก.พ. 2564

มีผู้ประกันตนลงทะเ บียนใช้สิ ทธิ์แล้ว 7,105,916 คน หรือประมาณร้ อยละ 77 ของผู้มีสิ ทธิ์ทั้ งหมด ค าดว่าในเวลาอีก 2 วัน

น่าจะสาม ารถลงทะเ บียนได้ครบถ้วนจากจำนวนผู้มีสิ ทธิ์ 9.27 ล้านคน

ผู้ที่ไม่สาม ารถลงทะเ บียนได้ ค าดว่าจะมีประมาณ 1-2 แสนคน เนื่ องจากมีปัญ หาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ไม่มีสม าร์ทโฟน

และฐ านข้อมูลไม่ตรงกับข้อมูลทะเ บียนร าษฎร แต่ก็ไม่ต้องกั งวลว่าจะเข้าไม่ถึงสิ ทธิ์ หากเข้าเงื่ อนไขทุกคนจะได้รับสิ ทธิ์แน่นอน

เบื้ องต้น อาจจะมีการร่นระยะเวลาการทบท วนสิ ทธิ์ให้เ ร็วขึ้น ก่อนวันที่ 15 มี.ค. และวางแผนการอำนวยคว ามสะดวกให้

กับผู้ประกันตนในแต่ละพื้ นที่ผ่ านสำนักงานประกันสั งคมทุกจังห วัด

สำห รับผู้ประกันตนมาตร า 33 มีทั้ งหมด 11 ล้านคน หักจำนวนผู้ประกันตนที่เป็นคนต่างด้ าวออกประมาณ 9 แสนคน

ผู้ที่มีบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐอีกประมาณ 9 แสนคน คงเห ลือเป็นผู้ประกันตนที่มีสั ญชาติไทย 9.27 ล้านคนที่จะได้รับสิ ทธิ์

ทั้งนี้ ผู้ประกันตน ม.33 เร ารักกัน หลังลงทะเ บียนแล้วธนาค ารจะทำการตร วจสอบข้อมูล รวมทั้งประม วลผลคัดกรองระหว่ างวันที่ 8-14 มี.ค. 2564

โดยผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้ลงทะเ บียน สาม ารถลงทะเ บียนผ่านเ ว็บไซต์ www.ม33เร ารักกัน.com

ตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ. -7 มี.ค.2564 เวลา 06.00-23.00 น.

ส่วนผู้ที่ไม่เคยสมั ครใช้แอปพลิ เคชัน เป๋าตัง แนะนำให้เตรี ยมสมั ครได้เลยโดยไม่ต้องรอผล เพื่อเลี่ ยงปัญ หาช่ วงเวลาปิดระบบ

หรือ คนใช้จำน วนมากจนล่ม จนทำให้ล่าช้าออกไปอีก

ผู้ลงทะเ บียนแล้ว สาม ารถเ ช็กสิ ทธิ์ได้ที่ www.ม33เร ารักกัน.com ได้ในวันที่ 15-21 มี.ค. 2564

และกดยืนยันตั วตนผ่านช่ องทางแอปพลิ เคชัน เป๋าตัง เพื่อรอรับเ งินเยี ยวย า โดยจะได้รับวงเ งินผ่านแอปพลิ เคชัน เ ป๋าตัง

ครั้ งละ 1,000 บ าท จนครบ 4,000 บ าท ดังนี้

ครั้ งที่ 1 เ งินเข้าวันที่ 22 มีนาคม 2564

ครั้ งที่ 2 เ งินเข้าวันที่ 29 มีนาคม 2564

ครั้ งที่ 3 เ งินเข้าวันที่ 5 เมษายน 2564

ครั้ งที่ 4 เ งินเข้าวันที่ 12 เมษายน 2564

สำห รับผู้ประกันตนมาตร า 33 ที่ตรวจสอบสิ ทธิ์แล้ว ไม่ได้รับสิ ทธิ์ตามโค รงการ ม.33 เร ารักกัน สาม ารถ ขอทบทวนสิ ทธิ์

ผ่ านเ ว็บไซต์ www.ม33เร ารักกัน.com ได้ตั้งแต่ 15-28 มี.ค. 2564 โดยผู้ที่ได้รับสิ ทธิ์สาม ารถใช้จ่ ายซื้อสินค้ าและบริ การผ่ านร้ านค้ า

ผู้ประกอบการ บริ การ ในร้ านธงฟ้าที่ใช้แอปพลิ เคชัน ถุงเ งิน หรือภ ายใต้โค รงการ คนละค รึ่ง และโค รงการ เร าช นะ

ในวันที่ 12 เม.ย. – 31 พ.ค. 2564

อย่ างไรก็ตาม ขอให้ได้สิ ทธิตามมา ตรการเยี ยวย ากันทุกคนนะคะ

ข้อมูลsiamstreet