ร าค าท องพุ่ งแ รงม าก เ ช้านี้

ร าค าทองวันนี้อังค ารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศร าค าครั้งที่ 1 (เ ปิดตลาด) เมื่อเวลา 09.26 น. ป รับขึ้นแ รง 150 บ าท

เมื่อเ ทียบกับประกาศร าค าซื้อข ายครั้งสุดท้ ายของวันจัน ทร์ ที่ตลอดทั้งวันมีการประกาศร าค าทั้งหมด 4 รอบ

ซึ่งเป็นการป รับขึ้นติดต่อกันทั้ง 4 รอบ รวม 200 บ าท ร าค าซื้อข ายทองคำในประเทศช นิด 96.5%

วันอังค ารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 (ประก าศครั้งที่ 1

ร าค าทองรูปพรรณ ข ายออกบ าทละ 26,200

รับซื้อบ าทละ 25.135.28

ร าค าทองแท่ง ข ายออกบ าทละ 25,700

รับซื้อบ าทละ 25,600

ร าค าซื้อข ายทองคำในประเทศช นิด 96.5% วันจัน ทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 (ประกาศค รั้งที่ 4 ค รั้งสุดท้าย)

ร าค าทองรูปพรรณ ข ายออกบ าทละ 26,050

รับซื้อบ าทละ 24.998.84

ร าค าทองแท่ง ข ายออกบ าทละ 25,550

รับซื้อบ าทละ 25,450

ร าค าทองคำ Spot เ ช้านี้ปรั บเ พิ่มขึ้นสู่บ ริเวณ 1,812 ดอลลาร์ หลังจากปิดตลาดเมื่อคืนที่ผ่ านมาพุ่งขึ้น 31 ด อลลาร์

สู่ระดั บ 1,808.4 ด อลลาร์ โดยได้แ รงหนุนจากการซื้อทองคำในฐานะสิ นทรั พย์ป้องกันความเสี่ ยงจากเ งินเฟ้อ

ในข ณะที่ตล าดติดตามการแ ถลงของนายเจอโรม พาวเวล ประธานธน าค ารกลางสหรั ฐ (เฟด) ในสั ปดาห์นี้

เพื่อหาสัญ ญาณบ่งชี้เ กี่ยวกับภาวะเศร ษฐกิจ, อัตร าเ งินเฟ้อ และทิศทางอัตร าดอกเ บี้ยสหรั ฐ

ร าค าทองคําฮ่ องกงเ ปิดตลาดเ ช้านี้พุ่งขึ้น 160 ด อลลาร์ฮ่ องกง สู่ระดั บ 16,730 ด อลลาร์ฮ่ องกง

ข้อมูลsiamtoday