เร าช นะ เ พิ่มปุ่ มอีกเ ป็นสีแ ดง รั บเ งิน 7,000

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สื่อข่ าวได้รับร ายงานว่า จากก รณี กระทร วงการค ลังขย ายเวลาลงทะเ บียน เร าช นะ ผ่ าน www.เร าช นะ.com

สำหรับก ลุ่ม ไม่มีสม าร์ทโ ฟน หรือ ประชาช นก ลุ่มพิเ ศษ ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564

ล่าสุดวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ที่ผ่ านมา ผู้สื่อข่ าวร ายงานว่าเมื่อตรวจสอบบนเ ว็บไซต์ www.เร าช นะ.com พบเมนูใ หม่บนหน้าแรกของเ ว็บไซต์

มีชื่อว่า ลงทะเ บียนก ลุ่มพิเ ศษ (ปุ่ มสีแดง)

ขณะที่ในโลกโซเชี ยลมีเ ดีย ก็มีการพูดถึงประเ ด็นปุ่ มลงทะเ บียนปุ่ มใ หม่นี้เช่ นกัน โดยทีมข่ าวพบว่ามีประชาช นแสดงความเห็นเ รื่องนี้

ผ่ านทางกลุ่มเฟ ซบุ๊ก เร าช นะ เร ารักกัน แจ้งข่ าว-พูดคุย-สอบถ าม (www.เร าช นะ.com) ระบุว่า ตนเองไปลงทะเ บียนกลุ่มพิเ ศษที่ธนาค าร

แต่เจ้าหน้าที่ธนาค าร แจ้งว่าให้ตนกลับมาลงทะเ บียนเองในเมนู ลงทะเ บียนกลุ่มพิเ ศษ (ปุ่ มสีแดง) บนหน้าเ ว็บไซต์แทน

เมื่อเข้าไปตร วจสอบใน เมนู ลงทะเ บียนกลุ่มพิเ ศษ (ปุ่ มสีแดง) พบว่าลักษ ณะการใช้งานของปุ่มเมนูใ หม่ ลงทะเ บียนกลุ่มพิเ ศษ

เป็นการให้ตั วแทน หรือผู้ช่ วยเห ลือประชาช นกลุ่มพิเ ศษ เช่ น ผู้สูงอ ายุ ผู้ไม่สามารถช่ วยเห ลือตั วเองได้

มาลงทะเ บียนแทนให้ได้ โดยมีขั้ นตอนดังนี้

1. เข้าเ ว็บ แล้วค ลิกที่ ลงทะเ บียนกลุ่มพิเ ศษ ปุ่ มสีแดง

2. ค ลิกถูก หน้าข้อความ ข้ าพเจ้าได้อ่ านและตกลงยินยอมตามร ายละเ อียดฯ ข้างต้น แล้วกดปุ่ ม ยืนยัน

3. กรอกข้อมูลส่ วนตั วของผู้ที่ต้องการสิ ทธิ เร าช นะ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขบั ตรประชาช น เลขหลังบั ตรประชาช น วันเ ดือนปีเ กิด

ที่สำคั ญ อย่ าลืมใส่ร ายละเ อียดของผู้แทนที่กรอกข้อมูลให้ประชาช นกลุ่มพิเ ศษ นั่นคือ

เบอร์โทรศั พท์ที่สาม ารถติดต่อได้ (เบอร์ของตั วแทน)

ชื่อ/สกุล บุ คคลที่สาม ารถติดต่อได้

คว ามสัมพั นธ์กับบุ คคลที่ติดต่อได้

4. ค ลิกเครื่ องหม ายถูกหน้าข้อคว าม ข้ าพเจ้าขอยืนยันว่าข้ าพเจ้ามีคุณสมบั ติครบถ้วนตามหลักเก ณฑ์ฯ

5. กดค ลิก ลงทะเ บียน

ข้อมูลsiamtoday