ก รุงไ ทย ชี้ อย่ าห ลงเ ชื่อsms ล วงได้รั บเ งิน

วั นที่ 23 กุ มภาพั นธ์ 2564 ผู้สื่อข่ าวร ายง านว่า เพจ krungthai care โพ สต์ผ่ าน Facebook ว่า ระวัง อย่ าหลงเ ชื่อ SMS

แอบอ้ างเป็นธนาค าร แจ้งว่าจะได้รับเ งินเ พิ่ม 5,000 บ าท จากโค รงการเร าช นะ เพร าะมีคุ ณสมบั ติครบถ้ วนและมีบั ญชีธนาค ารก รุงไทย

โดยธนาค ารก รุงไทย ไม่มีนโยบ ายสอบถามลู กค้ าเ กี่ยวกับข้อมูลส่ วนตั ว Username และ Password ห ากได้รับ SMS ห รืออีเ มล

ที่แ นบ Link แล้วบอกให้กร อกข้อมู ลส่ วนตั วต่ างๆ อย่ าได้หลงเ ชื่อ และให้สงสั ยไว้ก่อนว่าจะเป็นเ ว็บปล อม

อย่ าเข้าไปยังเ ว็บไซต์หรือให้ข้อมูลส่ วนตัวโด ยเ ด็ดข าด

ห ากพบ SMS / อีเ มล / LINE ที่มี Link แอบอ้ างเป็นธนาค าร หรือพบเห ตุผิดป กติ แจ้งผ่ าน Facebook Fanpage Krungthai Care

และ Krungthai Contact Center โทร 02-111-1111 ได้ตล อด 24 ชั่วโ มง

ข้อมูลsiamtoday