แ จงปร ะเ ด็นเร าช นะโ อนเ ป็นเ งินสด

22 กุมภาพั นธ์ 2564 2 ทนายคว ามชื่อดัง เผยถึงกร ณีกองบังคับการปร าบปร าม ออกมาเ ตือนประชาช นผ่ านเฟซบุ๊ก

“กองปร าบปร าม” กร ณีโค รงการ “เร าช นะ” ไม่สามารถเป ลี่ยนเป็นเ งินสดได้ และการซื้อหรือข ายสิ ทธิ์อาจถูกดำเ นินคดีตามกฎห มาย

ทั้งคว ามผิ ดฐ านฉ้ อโกง และ พ.ร.บ.คอมพิวเต อร์ฯ

ขณะที่ประชาช นจำนวนมากขอร้ องกองปร าบฯ ว่าอย่ าดำเ นินคดีกับประชาช นที่หาทางเป ลี่ยนสิ ทธิ์ “เร าช นะ” เป็นเ งินสดเลย

เพร าะการใช้จ่ ายผ่ านแอพพลิ เคชั่นไม่สะดวก หลายอย่ างที่เป็นความจำเป็นไม่สาม ารถใช้จ่ ายได้

นายเ กิดผล แก้วเ กิด ทนายความชื่อดัง กล่ าวว่า ตนยังไม่มีข้อมูล จึงไม่สามารถให้คว ามเห็นได้ แต่สำห รับคว ามผิ ดฐานฉ้อโกงนั้นเข้าข่ าย

กล่ าวคือ หากประชาช นนำเ งินที่รั ฐบ าลจ่ายผ่ านแอพพลิ เคชั่นไปใช้ นั้นก็ไม่มีปัญ หาอะไร แต่เ มื่อมีการไปตกลงกับบุคคลอื่นว่า

จะขอแลกเป ลี่ยนสิ ทธิ์โดยฝ่ ายหนึ่งได้ประโยช น์เป็นเ งินส่วนต่ าง ส่วนอีกฝ่ายได้เ งินสดไปใช้ เช่ น โค รงการเร าช นะได้เ งิน 3,500 บ าท

ร้ านค้ าขอส่ วนต่าง 500 บ าท ส่วนประชาช นเจ้าของสิ ทธิ์ได้เ งินสดไป 3,000 บ าท ลักษ ณะนี้ถือว่ามีเจตนาเอาเงิ นที่ตนเอง

ไม่มีสิ ทธิ์โดยทุจ ริตไปจากหล วงหรือรั ฐบ าล จึงเป็นคว ามผิ ดฐานฉ้อโกง พร้ อมกับยกกร ณีทุจ ริตโค รงการ “เร าเ ที่ยวด้ วยกัน”

ที่มีการจองห้ องพักโรงแ รมแต่ไม่ได้มีการไปพักจ ริง มาเป็นตั วอย่ าง

“เ ปิดจองห้ องพัก โรงแรมจริ งๆ มีแค่ 10 ห้อง แต่ไปเ ปิด 12 ห้ อง อย่ างนี้ส่ วนเกิน 2 ห้อง ถือว่ามีคว ามผิดฐานฉ้อโกง

เพร าะไม่ได้ใช้สิ ทธิ์จริงๆ เมื่อไม่ได้ใช้สิ ทธิ์จริงๆ แต่สมรู้ร่ วมคิดกันเพื่อทุจ ริต เบี ยดบังหรือหลอกลวงเอาเ งินของหล วงไปเป็นความผิดฐานฉ้อโกง

ร้ านค้ าคือตั วฉ้อโกง ชาวบ้ านก็จะมีคว ามผิดตรงนี้ คือเป็นตั วการร่วมกับร้ านค้ าฉ้อโกง” นายเ กิดผล กล่ าว

เช่ นเดี ยวกับ นายรณณ รงค์ แก้วเพ็ ชร์ ประธานเครื อข่ ายรณรง ค์ทวงคืนความยุติธร รมในสังคม ที่กล่ าวว่า

วัต ถุประส งค์ของโคร งการคือต้องมีการซื้อ-ข ายสินค้ าเ กิดขึ้นจ ริง แล้วรั ฐบ าลก็จะจ่ายเ งินงบประม าณให้ หากไม่มีการซื้อ-ข ายจริง

แต่ไปแปรเป ลี่ยนเป็นเ งินสดย่อมถือว่าผิดวัต ถุประส งค์ ผู้ร่ วมดำเ นินการก็จะมีคว ามผิดฐ านฉ้อโกง

นอกจากนี้ยังจะมีคว ามผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเต อร์ฯ มาตร า 14 (1) เพร าะเป็นการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเ ท็จ

เนื่ องจากโค รงการเร าช นะมีการกรอกข้อมูลผ่ านทางอินเต อร์เ น็ต

นอกจากนี้ จะมีความผิดฐ านแจ้งความข้ออันเป็นเ ท็จต่อเจ้าพนั กงานด้วย เพร าะต้องแจ้งเจ้าพนั กงานของกระทรวงการค ลัง

เพื่อทำการเ บิกจ่ ายงบประม าณ เท่ากับกระทำพฤติกรร มเ ดียวแต่มีคว ามผิ ดตามกฎห มายหล ายเ รื่อง

ซึ่งจะเป็นเ รื่องตอนที่มีการจับกุมค ดีทุจ ริตโค รงการเร าเ ที่ยวด้ วยกัน ที่ไม่มีการไปพักโรงแรมจ ริงแต่ไปเบิกเ งินหล วงมา

ดังนั้นโค รงการเร าช นะก็ไม่ต่ างกัน

“เ พียงแต่ว่าถ้าเ กิดสมม ติว่าใครต้ องการจะเ บิกจ่ ายเอาไปเป ลี่ยนเป็นเ งินสดให้มันถู กกฎห มาย คุณก็ต้ องไปซื้อของมาก่ อน

ซื้อของมาจริ งๆ แล้วคุณก็เอาของตั วนั้นไปข าย นั่นเป็นสิ ทธิ์ของคุณ แต่ถ้าเ กิดคุณไม่เอาของเลย คุณเอาแต่เ งินเลย อันนี้โ ดนจับแน่”

นายร ณณร งค์ ระบุ

ข้อมูลsiamtopic