ก รมอุ ตุ ป ระก าศ ให้รั บมื อพ ายุโ ซนร้ อน ดีเป รสชั่ น

เ ว็บไซต์กร มอุตุนิยมวิทย าเผยแพร่พย ากรณ์อากาศระหว่ างวันที่ 22 กุมภาพั นธ์ 2564 – 28 กุมภาพั นธ์ 2564 การค าดหมาย

ในช่ วงวันที่ 22 – 23 ก.พ. 64 บริ เวณความกดอากาศสูงกำลังอ่ อนปกคลุมภาคเห นือตอนบน ภาคตะวันออกเ ฉียงเห นือตอนบน

และทะเลจีนใต้ ลักษ ณะเช่ นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณ หภูมิสูงขึ้นกับมีหม อกในตอนเช้า แต่ยังคงทำให้ภาคเห นือ

และภาคตะวันออกเ ฉียงเห นือมีอากาศเย็นถึงหนา วในตอนเช้า

ส่วนในช่ วงวันที่ 24 – 28 ก.พ. 64 หย่ อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ภาคเห นือ ภาคตะวันออกเ ฉียงเห นือ

ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริม ณฑล จะมีอุณ หภูมิสูงขึ้น โดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน

เว้นแต่ในช่ วงวันที่ 25 – 26 ก.พ. 64 ลมตะวันตกในระดั บบนจะพัดพาความหนาวเย็นจากประเทศเมี ยนมาเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน

ทำให้บริ เวณดังกล่าวจะมีอากาศหนาวเย็นถึงหนาวในตอนเช้า โดยอุณ หภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซี ยส

สำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนทำให้ภาคใต้มีฝนน้อยตลอดช่ วง

อนึ่ง พายุโซนร้ อนตู้เจ วียน บริ เวณมหาสมุ ทรแปซิฟิกได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปร สชั่นแล้ว และมีแนวโน้มจะเคลื่ อนขึ้นฝั่ง

ที่ประเทศฟิลิปปิ นส์ในวันที่ 22 ก.พ. 64 โดยพายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย

ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 22 – 28 ก.พ. 64 ขอให้ประชาช นบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่ องจากสภาพ อากาศที่เปลี่ ยนแปลง

และระมัดระวังการสัญ จรผ่านบริ เวณที่มีหมอกไว้ด้วย

ภาคเห นือ ในช่ วงวันที่ 22 – 23 ก.พ. 64 อากาศเย็นกับมีหม อกในตอนเช้า อุณ หภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซี ยส

อุณ หภูมิต่ำสุด 18-22 องศาเซลเซี ยส อุณ หภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซี ยส บริ เวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด

อุณ หภูมิต่ำสุด 7-14 องศาเซลเซี ยส ลมตะวันออกเ ฉียงใต้ ความเ ร็ว 10-20 กม./ชม.

ส่วนในช่ วงวันที่ 24 – 28 ก.พ. 64 เมฆบ างส่วน กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน เว้นแต่ในช่ วงวันที่ 25 – 26 ก.พ. 64

อากาศเย็นในตอนเช้า อุณ หภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเ ซียส อุณ หภูมิต่ำสุด 16-21 องศาเซลเซี ยส อุณ หภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซี ยส

บริ เวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณ หภูมิต่ำสุด 5-15 องศาเซลเซี ยส ลมตะวันตก ความเ ร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเ ฉียงเห นือ ในช่ วงวันที่ 22 – 26 ก.พ. 64 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณ หภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซี ยส

เว้นแต่ในวันที่ 26 ก.พ. 64 อากาศเย็นในตอนเช้า อุณ หภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซี ยส ส่วนมากทางตอนบนของภาค

อุณ หภูมิต่ำสุด 16-22 องศาเซลเซี ยส อุณ หภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซี ยส บริ เวณยอดภูมีอากาศหนาว

อุณ หภูมิต่ำสุด 8-15 องศาเซลเซี ยส ลมตะวันตก ความเ ร็ว 10-25 กม./ชม.

ส่วนในช่ วงวันที่ 27 – 28 ก.พ. 64 เมฆบ างส่วน กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝน ร้อยละ 10

ของพื้นที่ส่วนมากทางตอนล่างของภาค อุณ หภูมิต่ำสุด 20-25 องศาเซลเซี ยส อุณ หภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซี ยส

บริ เวณยอดภูมีอากาศหนาว อุณ หภูมิต่ำสุด 10-16 องศาเซลเซี ยส ลมตะวันออกเ ฉียงใต้ ความเ ร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกลาง ในช่ วงวันที่ 22 – 23 ก.พ. 64 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณ หภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซี ยส

อุณ หภูมิต่ำสุด 18-23 องศาเซลเซี ยส อุณ หภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซี ยส ลมตะวันออกเ ฉียงใต้ ความเ ร็ว 10-25 กม./ชม.

ส่วนในช่ วงวันที่ 24 – 28 ก.พ. 64 เมฆบ างส่วน กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน เว้นแต่ในวันที่ 26 ก.พ. 64

อากาศเย็นในตอนเช้า อุณ หภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซี ยส อุณ หภูมิต่ำสุด 16-24 องศาเซลเซี ยส

อุณ หภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซี ยส ลมตะวันตก ความเ ร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก ในช่ วงวันที่ 22 – 23 ก.พ. 64 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณ หภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซี ยส

อุณ หภูมิต่ำสุด 19-24 องศาเซลเซี ยส อุณ หภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซี ยส

ส่วนในช่ วงวันที่ 24 – 28 ก.พ. 64 เมฆบ างส่วน กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน อุณ หภูมิต่ำสุด 20-26 องศาเซลเซี ยส

อุณ หภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซี ยสลมตะวันออกเ ฉียงใต้ ความเ ร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีค ลื่นต่ำกว่า 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ตลอดช่ วง

ตั้งแต่จังหวัดสุร าษฎร์ธานีขึ้นมา: ลมตะวันออก ความเ ร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีค ลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ตั้งแต่จังหวัดนครศ รีธรรมร าชลงไป: ลมตะวันออก ความเ ร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีค ลื่นสูง 1-2 เมตร

อุณ หภูมิต่ำสุด 19-26 องศาเซลเซี ยส อุณ หภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซี ยส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนเล็กน้อยบ างแห่งตลอดช่ วงในช่ วงวันที่ 22 – 23 ก.พ. 64 ลมตะวันออก ความเ ร็ว 15-30 กม./ชม.

ทะเลมีค ลื่นประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งค ลื่นสูง 1-2 เมตร

ในช่ วงวันที่ 24 – 28 ก.พ. 64 ลมตะวันตกเ ฉียงเห นือ ความเ ร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีค ลื่นต่ำกว่า 1 เมตร

ห่างฝั่งค ลื่นสูงประมาณ 1 เมตร อุณ หภูมิต่ำสุด 20-25 องศาเซลเซี ยส อุณ หภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซี ยส

กรุงเท พมหานครและปริม ณฑล ในช่ วงวันที่ 22 – 23 ก.พ. 64 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณ หภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซี ยส

อุณ หภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซี ยส อุณ หภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซี ยส ลมตะวันออกเ ฉียงใต้ ความเ ร็ว 10-20 กม./ชม.

ส่วนในช่ วงวันที่ 24 – 28 ก.พ. 64 เมฆบ างส่วน กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน เ ว้นแต่ในวันที่ 26 ก.พ. 64 อากาศเย็นในตอนเช้า

อุณ หภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซี ยส อุณหภูมิต่ำสุด 20-23 องศาเซลเซี ยส อุณ หภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซี ยส

ลมตะวันตก ความเ ร็ว 10-20 กม./ชม.

ข้อมูลsiamtopic