ด วงเ กิดวั นไ หน ทำบุ ญแ ล้วชี วิ ตจะดีขึ้ น

กรก านต์พย าก รณ์ #แม่มดไฮสปีด ดูด วงศาสตร์ไพ่พรห มญ าณ ด วงคนทั้ง 7 วัน ประจำวั นที่ 22-28 กุ มภาพั นธ์ 2564 เฮง ๆ ปั ง ๆ

ทั้งการง าน การเ งิน การเ รียน คว ามรั ก และโ ชคล าภ

วันอ าทิ ตย์ :

ก ารง าน : กำลังตัดสิ นใจเ ริ่มต้นใ หม่ ๆ มีเ ป้าหม ายในก ารทำง าน

ก ารเ งิน : หาเ งินค ล่อง ห มุนเวี ยนดี เ ป็นช่ วงเวลาที่ต้ องการหาช่ องทางเ พิ่มร ายได้ให้ม ากขึ้น

ก ารเ รียน : มุ่งมั่ นในการเ รียน มีคว ามตั้งใจสู ง เพร าะถือคติเ ป้าหม ายมีไว้พุ่งช น

คว ามรัก : มีคว ามเ ป็นตั วของตั วเอง โ ชคดีเจอคนเ ข้าใจ และอิ นดี้พอกัน

โ ชคล าภ : มีโช คล าภจากการเ ดินทาง

วันจัน ทร์ :

ก ารง าน: ง านประจำมีเก ณฑ์โยกย้ าย ปรั บเป ลี่ยน ธุรกิ จส่ วนตั วเน้นง านออนไ ลน์จะมีคว ามสำเ ร็จรออยู่

ก ารเ งิน: ขยั นหาเ งิน หามาได้มากแต่ไม่ค่ อยได้ใช้ จะมีคนมาช่ วยใช้

ก ารเ รียน: มีก ารแ ข่งขันในช่ วงนี้ เลยอึ ดสู้กันสั กตั้ ง เ ก่งไม่ก ลัว ก ลัวคนขยั น

ควา มรัก: จุกจิกกันบ างเวลา งอนกันในเ รื่องไม่เ ป็นเ รื่อง จริ งๆ ก็รักกันดี

โช คล าภ: มีโช คล าภห รือจะได้ร างวัล จากคุณงามคว ามดีของตั วเอง

วันอั งค าร :

ก ารง าน: เ ป็นช่ วงเวลาที่ต้ องอดทนจากแ รงกดดัน จากผู้ใ หญ่ ให้ใจเ ย็นแ ก้ไขปัญ หาทีละอย่ าง

ก ารเ งิน: เ งินอาจจะข าดมือได้ช่ วงนี้ คิดก่ อนใช้ กับสิ่งข องที่ยังไม่จำเ ป็น

ก ารเ รียน: ช่ วงนี้ต้ องศึ กษาค้นค ว้า ห รือการใช้จิ นตนาการสร้ างสร รค์โ ปรเจคร่ วมกัน

คว ามรัก: อา จจะพบรักแ บบใก ล้ชิด สนิ ทจนเกื อบจะใจอ่ อน แต่อย่ าเ พิ่งรีบใจร้ อนดูกันก่ อนเ ค้าห รือเธอโ สดสนิ ทนะ

โช คล าภ: มีโช คแบบไม่ทั นตั้งตั ว แต่มาแบบผ่ านมือ

วันพุ ธ :

ก ารง าน: มีเก ณฑ์ทำง านนอกสถ านที่ หรื องานเ ดินทางบ่ อย ๆ

ก ารเ งิน: มีคว ามผันผ วน ระวั งการชักช วนลงทุ นเ งินก้ อนใ หญ่

ก ารเ รียน: อาจมีการเป ลี่ยนแผนการเ รียนที่เห มาะกับตั วเอง และเ ป็นสิ่ งที่รั กมากก ว่า

ควา มรัก: เ ริ่มมีรัก ก็เ ริ่มกังวล สั บสนในคว ามแตกต่ าง หันห น้ามาปรั บตั วปรั บใจ และจะจั บมือไปด้ วยกันได้

โช คล าภ: ทำบุ ญ อุทิ ศบุ ญให้เจ้ากร รมน ายเ วร และชี วิตจะดีขึ้น

วันพ ฤหั สบดี :

ก ารง าน: ช่ วงนี้มีบ ารมีในที่ทำง านด้ วยความสาม ารถของตั วเอง ลู กน้องให้คว ามยำเ กรง

ก ารเ งิน: คล่ องตั ว มีเก ณฑ์ได้รั บทรั พย์สิ น

ก ารเ รียน: เ ป็นที่พึ่ งของบรรดาเพื่ อนฝูง ในการให้คว ามรู้ ติวเต อร์หล ายวิชา นับว่าดีได้ทบท วนไปในตั ว

ควา มรัก: เค ร่งค รัด มีเห ตุผลในคว ามรักมาก ควรผ่ อนปรนบ้ าง เอาใจเ ขามาใส่ใจเรา รักกันค วรแ บ่งกันค รึ่ง ๆ

โช คล าภ: จะมีโช คล าภ จากสิ่ งศั กดิ์สิ ทธิ์ที่นับถื อคุ้มคร อง

วันศุ กร์ :

ก ารง าน: ลดคว ามเ ชื่อมั่ นลงนิด และผู กมิ ตรกับเพื่ อนร่ วมงานจะลดปัญ หาที่จะเ กิดขึ้นได้

ก ารเ งิน: หลีกเ ลี่ยงเ งินที่ไม่สุจริ ตทุกประเภท

ก ารเ รียน: ลดการทำกิจกร รมลง หันมาสนใจการเรี ยนให้ม ากก ว่านี้

คว ามรัก: มีคนเ ข้ามา แต่ให้คบเ ป็นเพื่ อนไปก่ อน

โช คล าภ: ให้หมั่ นทำบุ ญไห ว้พระ หรื อไห ว้พระร าหู ชี วิตจะดีขึ้น

วันเส าร์ :

ก ารง าน: เ ริ่มทำธุรกิ จกับคร อบค รัว หรือบ างท่านจะได้ร่ วมงานกับคนที่อายุน้ อยแต่มีคว ามสาม ารถมาก

ก ารเ งิน: ระวังการห ยิบยืมเ งินจากผู้อื่น

ก ารเ รียน: จะได้เพื่ อนคู่หู เป็นกั ลย าณมิ ตรช่ วยกันเ รียน

คว ามรัก: หวือหวามากช่ วงนี้ แต่ระวังให้ดีหาคนจ ริงใจ ก็หาย ากเช่ นกัน

โช คล าภ: มีโช คจากการลงทุนระยะสั้ น

ข้อมูลsiamrath