วิ ธีท บท วนสิ ทธิ์ เร าช นะ ผู้ไ ม่ผ่ านเก ณฑ์

น.ส.กุลย า ตั นติเตมิ ท ผู้อำน วยการสำนักง านเศรษ ฐกิจการค ลัง เ ปิดเ ผยความคืบห น้าโค รงการ “เร าช นะ” ว่า

ในส่ วนของรั ฐวิสา หกิจ ห รือลู กจ้ างชั่ วคร าว ที่ได้เ งินจากรั ฐบ าลเ ป็นร ายเ ดือน ซึ่งทางเร าไม่ได้มีฐ านข้อมูลครอบคลุมทั้งห มด

อาจจะต้ องมากดสละสิ ทธิ์ แต่ไม่รวมลู กจ้างร ายวัน ห รืออาสาสมั คร อย่ าง อสม. ซึ่งเ ป็นบุคคลที่เข้าร่วมโค รงการได้

ทำให้ต้ องมีปุ่มสละสิ ทธิ์ ซึ่งจากข้อมูลที่ได้มา เ ป็นข้อมูลที่ระบบนำข้อมูลที่มีอยู่ไปคัดกร องเองโด ยอัตโนมั ติ ฉะนั้นถ้าผ่ าน

ก็ต้ องมาสละสิ ทธิ์ โดยคนในหน่ วยงานของรั ฐไม่ได้รับการเ ลิกจ้างจากหน่ วยงานของรั ฐ

ในส่ วนของ ปุ่ มทบทวนสิ ทธิ์ มีขึ้นเ พื่อ หากบุคคลที่ในปี 2562 มีร ายได้พึงประเ มินเ กิน 3 แสนบ าท แต่ในปี 2563

ซึ่งเ ป็นปีที่ได้รับผลกระทบจากCV ทำให้ร ายได้ลดลง ห รือตกงาน ดังนั้นจึงต้องกดทบท วนสิ ทธิ์

เพื่อให้รั ฐไปตรวจสอบข้อมูลทางภ าษีอีกครั้ง ว่าเ งินได้พึงประเมินน้อยกว่าที่กำหนด คือ 3 แสนบ าทแล้ว ทั้งนี้ทั้งนั้น

ที่สำคั ญจะต้องยื่นแบบแสดงร ายการ ภ าษีเ งินได้บุคคลธรร มดาของปีภ าษี 2563 ผ่ านระบบอ อนไ ลน์ ที่เ ว็บไซต์กรมสร รพากร

www.rd.go.th ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่กดปุ่ มทบท วนสิ ทธิ์ แต่ต้ องไม่เ กินวันที่ 8 มี.ค. 64 เพื่อที่จะนำมาเป รียบเ ทียบ

ว่าเ งินได้ไม่เ กิน 3 แสนบ าทจริงๆ หลังจากนั้ นกระทรวงการค ลังจะตรวจสอบคุณสมบั ติอีกค รั้ง

และจะประก าศผลการทบทวนสิ ทธิให้ทร าบในวั นที่ 19 มี.ค. 64

อย่ างไรก็ตาม ถ้ามีการตร วจย้อนห ลังแล้วพบว่า บุคคลไหนที่ไม่เข้าเก ณฑ์ แต่ได้รับเ งินช่ วยเห ลือ จะมีการเ รียกเ งินคืน

ขณะที่ วั นนี้ (22 ก.พ.) ประชาช นก ลุ่มที่ต้องการความช่ วยเห ลือเป็นพิเ ศษ และก ลุ่มที่ไม่มีสม าร์ท โฟน

สามารถไปนำบั ตรประชาช นแบบสม าร์ทกา ร์ดไปลงทะเ บียนเร าช นะ ได้ที่ธนาค ารกรุงไ ทย ธนาค ารออ มสิน และ ธ.ก.ส. ทุกสาขา

รวมถึงจุดให้บ ริการพิเ ศษของธนาค ารก รุงไทย

นอกจากนี้ กรมสรร พสามิ ต ได้มอบหมายให้สำนั กงานสรร พสามิ ต ภาคที่ 1-10 และสำนั กงานสรร พสามิ ตทุกพื้ นที่ทั่วประเทศ

ผ่ านทางงานประชุ มระบบทางไกล Video Conference ให้ดำเ นินการเ ปิดจุดบ ริการลงทะเ บียนโค รงการ “เร าช นะ”

สำห รับผู้ไม่มี Smartphone และก ลุ่มผู้ต้ องการความช่ วยเห ลือเ ป็นพิเ ศษ ณ สำนักงานสรร พสามิ ต ภาคที่ 1-10

และสำนักงานสรร พสามิ ตทุกพื้ นที่ทั่ วประเ ทศ ระหว่ างวั นที่ 22 กุ มภาพั นธ์ ถึง 5 มีน าคม 2564 (วันและเวลาร าชการ)

เพื่ออำน วยความสะดวกแก่ประชาช นในการลงทะเ บียน

ข้อมูลsiamtopi