จุ ดส มัคร เร าช นะ เ พิ่มอี ก3500 แ ห่ง

น.ส.กุลย า ตั นติเตมิ ท ผู้อำน วยการสำนั กง านเศร ษฐกิ จการค ลัง ในฐ านะโฆ ษกกระทร วงการค ลัง

เ ปิดเ ผยว่า ในวั นที่ 22 กุ มภาพั นธ์ 2564

กระทร วงการค ลังจะเ ปิดจุ ดรั บบ ริการลงทะเ บียนโค รงการเร าช นะเ พิ่มเ ติม สำห รับผู้ที่ต้ องการคว ามช่ วยเห ลือเ ป็นพิเ ศษ

เช่ น ไม่มีอิ นเท อร์เ น็ต ไม่มีสม าร์ตโ ฟน ผู้ที่อ ยู่ในภ าวะพึ่ งพิ ง ที่ไม่สาม ารถเ ดินท างไปลงทะเ บียนเ อง 3,500 แ ห่งทั่ วประเ ทศ

ลงทะเ บียนได้ที่ไ หนบ้ าง

ธนาค ารก รุงไ ทยทุ กสาขา

จุดบ ริการเค ลื่อนที่ของธนาค ารก รุงไ ทย

ธน าค ารอ อมสิ น

ธน าค ารเ พื่อการเกษ ตรและส หกร ณ์การเกษ ตร (ธ.ก.ส.)

สำนั กง านค ลังจังห วัด

สำนั กง านสรร พามิ ตพื้ นที่

สำนั กง านสรร พากรพื้ นที่ทั่ วประเ ทศ

ต้ องทำอย่ างไรบ้ าง

นำบั ตรประชาช นแบบสม าร์ตก าร์ด ไปใช้ป ระก อบก ารลงทะเ บียนขอรับสิ ทธิ์ ณ ธน าค ารก รุงไ ทย ห รือจุดลงทะเ บียนเค ลื่อนที่

พิสู จน์พร้ อมยื นยันตั วตนด้ วยการเสี ยบบั ตรประจำตั วประชาช น ผ่ านเค รื่องรู ดบั ตรอิเ ล็กทรอนิ กส์

กำหน ดรหั ส PIN Code

น อกจากนี้กระทร วงการค ลังร่ วมกับกระทร วงมห าดไ ทย จัดหน่ วยรั บลงทะเ บียนเค ลื่อนที่อำน วยคว ามสะด วกแก่ประชาช นที่ไม่สาม ารถ

เ ดินท างไปจุดบ ริการลงทะเ บียนได้ถึงที่ด้ วย โดยประชาช นสามารถเ ดินทางไปลงทะเ บียนได้ต่อเ นื่องจนถึงวั นที่ 5 มีน าคม 2564

ข้อมูลsiamtoday