อ าก าศวั นนี้ ไ ทยต อนบนร้ อนขึ้ น ภ าคใต้ท ะเลมีค ลื่นสู ง

ก รมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้ างหน้า บ ริเวณคว ามกดอากาศสูงห รือมวลอากาศเ ย็นที่ปกค ลุมประเทศไทย

ตอนบนมีกำลังอ่ อนลง ทำให้ประเทศไทยตอนบน มีอุณ หภูมิสูงขึ้ น 1-3 องศาเซลเซี ยส กับมีหม อกในตอนเ ช้า

ส่ วนบ ริเวณยอดดอยและยอดภูยังคงมีอาก าศหน าวถึงหน าวจัด ลมตะวันออกที่พัดปกค ลุมอ่ าวไทยและภาคใต้มีกำลังป านกลาง

ทำให้ค ลื่นลมบ ริเวณอ่ าวไทยตอนล่ างมีค ลื่นสูงประม าณ 2 เมตร ขอให้ชาวเ รือบ ริเวณอ่าวไทยเ ดินเรือด้ วยความระมั ดระวังในระยะนี้

อนึ่ง พายุโ ซนร้อน ตู้เจ วียน บ ริเวณมหาสมุ ทรแปซิฟิ กห รือด้ านตะวันออกเ ฉียงใต้ของประเทศฟิลิปปิ นส์

มีแนวโน้มเค ลื่อนขึ้นฝั่งประเ ทศฟิลิปปิ นส์ในวันนี้ (22 ก.พ. 64) และจะอ่ อนกำลังลง โดยพายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อลัก ษณะอาก าศของประเ ทศไทย

สำห รับฝุ่นละอองขนาดเ ล็ก ฝุ่นละอองในระยะนี้: เนื่ องจากในช่ วงนี้ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่ อนลง

ทำให้การสะสมของฝุ่นละออง/หมอกค วันมีเ พิ่มขึ้น

พย ากรณ์อากาศสำห รับประเทศไ ทยตั้งแต่เวลา 06.00 น.วั นนี้ ถึงเวลา 06.00 น.วันพ รุ่งนี้

ภาคเห นือ อากาศเ ย็นในตอนเ ช้า อุณห ภูมิต่ำสุด 17-21 องศาเซลเ ซียส อุณห ภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเ ซียส

บ ริเวณยอดดอยอากาศหน าวถึงหน าวจัด อุณห ภูมิต่ำสุด 6-15 องศาเซลเ ซียส ลมตะวันออกเฉี ยงใต้ ความเ ร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเ ฉียงเห นือ อากาศเ ย็นถึงหน าวกับมีหม อกในตอนเช้า อุณห ภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเ ซียส อุณห

ภูมิต่ำสุด 15-19 องศาเซลเซี ยส อุณห ภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซี ยส บ ริเวณยอดภูอากาศห นาว

อุณห ภูมิต่ำสุด 8-12 องศาเซลเซี ยส ลมตะวันออก ความเ ร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกลาง อากาศเ ย็นกับมีหมอกในตอนเ ช้า อุณห ภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเ ซียส อุณ หภูมิต่ำสุด 19-21 องศาเซลเซี ยส

อุณห ภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเ ซียส ลมตะวันออกเ ฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก อากาศเ ย็นกับมีหม อกในตอนเ ช้า อุณห ภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเ ซียส อุณห ภูมิต่ำสุด 18-22 องศาเซลเ ซียส

อุณห ภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเ ซียส ลมตะวันออกเ ฉียงใต้ ความเ ร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีค ลื่นสูงประม าณ 1 เมตร

ห่างฝั่งค ลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่ งตะวันออก) เมฆบ างส่วน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้ นที่ อุณห ภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซี ยส

อุณห ภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซี ยส ตั้งแต่จังห วัดสุร าษฎร์ธานีขึ้นมา: ลมตะวันออก ความเ ร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีค ลื่นสูง 1-2 เมตร

ตั้งแต่จังห วัดนครศ รีธรรมร าชลงไป: ลมตะวันออก ความเ ร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีค ลื่นสูงประมาณ 2 เ มตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) เมฆบ างส่วน อุณห ภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเ ซียส อุณห ภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเ ซียส ลมตะวันออก

ความเ ร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีค ลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งค ลื่นสูงประม าณ 2 เมตร

ก รุงเท พมหานครและป ริมณ ฑล มีหมอกในตอนเ ช้า อุณห ภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเ ซียส อุณห ภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเ ซียส

อุณห ภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเ ซียส ลมใต้ ความเ ร็ว 10-20 กม./ชม.

ข้อมูลmumkhao