พุ่ งอย่ างต่ อเนื่ อง สำห รับร าค าท องวั นนี้

ร าค าทองวั นจั นทร์ที่ 22 กุ มภาพั นธ์ 2564 ประก าศร าค าค รั้งที่ 1 (เ ปิดตลาด) เ มื่อเวลา 09.25 น. ร าค าป รับขึ้ น 50 บ าท

เ มื่อเ ทียบกับประก าศร าค าซื้อข ายค รั้งเ ดียวของวันเ สาร์ ที่ร าค าป รับขึ้ น 150 บ าท อย่ างไรก็ดี

สั ปด าห์ที่แล้วร าค าทองป รับลดลง 500 บ าท

ร าค าซื้อข ายทองคำในประเ ทศช นิด 96.5% วันจั นทร์ที่ 22 กุ มภาพั นธ์ 2564 (ประก าศค รั้งที่ 1)

ร าค าทองรูปพร รณ ข ายออกบ าทละ 25,900

รั บซื้ อบ าทละ 24,847.24

ร าค าทองแ ท่ง ข ายออกบ าทละ 25,400

รั บซื้ อบ าทละ 25,300

ร าค าซื้อข ายท องคำในประเ ทศช นิด 96.5% วันเ สาร์ที่ 20 กุ มภาพั นธ์ 2564 (ประก าศค รั้งเดียว)

ร าค าทองรูปพร รณ ข ายออกบ าทละ 25,850

รั บซื้ อบ าทละ 24,801.76

ร าค าทองแ ท่ง ข ายออกบ าทละ 25,350

รั บซื้ อบ าทละ 25,250

ร าค าทองคำ Spot เ ช้านี้ป รับเ พิ่มขึ้ นสู่บ ริเวณ 1,784 ดอลล าร์ ห ลังจากปิดตล าดเ มื่อคืนวันศุ กร์ที่ผ่ านมาเ พิ่มขึ้ น 2.4 ดอลล าร์

สู่ระดั บ 1,777.4 ดอลล าร์ โดยได้แรงห นุนจากการอ่ อนค่ าของสกุ ลเ งินเ งินดอลล าร์สหรั ฐ

ร วมถึง การเ ปิดเ ผยข้อมู ลเศร ษฐกิ จที่แ ข็งแ กร่งของสหรั ฐ และแ นวโ น้มความค าดหวังที่ว่าสหรั ฐจะออกม าตรการกระตุ้นเศร ษฐกิ จรอบใ หม่

ร าค าทองคําฮ่ องกงเ ปิดตล าดเ ช้านี้พุ่ งขึ้ น 130 ดอลล าร์ฮ่ องกง สู่ระดั บ 16,510 ดอลล าร์ฮ่ องกง

ข้อมูลsiamtoday