ค ลังคัด บั ตรค นจน อี กร อบ ร ายเ ดิม ต้ องสมั ครอีกค รั้ง

คลังจ่อเ ปิดลงทะเ บียน “บั ตรคนจน” รอบใ หม่ห ลังจบ “เร าช นะ” ชี้คนถือบั ตรเ ดิม 13.8 ล้านคน ต้องลงทะเ บียนใ หม่ทุกร าย

แย้มเก ณฑ์ใ หม่พิจ ารณาร ายได้ร ายครัวเรื อน เล็งหลังจากนี้ทบทวนสิ ทธิใ หม่ทุกปี เพื่ออั พเดตข้อมู ลคนจน

นายกฤ ษฎา จีนะวิ จา รณะ ปลั ดกระทรวงการค ลัง เ ปิดเผยว่า กระทรวงการค ลังเต รียมจะเ ปิดลงทะเ บียน

บั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐรอบใ หม่ในเ ร็ว ๆ นี้

โดยอยู่ระหว่ างการหารือร่วมกับหน่ วยงานที่เ กี่ยวข้ อง ทั้งนี้ หลังจากการเ ปิดลงทะเ บียนโค รงการ “เร าช นะ”

สำห รับประชาช นก ลุ่มผู้ที่ต้องการความช่ วยเห ลือเ ป็นพิเ ศษ เช่ น ไม่สามารถเ ข้าถึงระบบอินเท อร์เ น็ต ไม่มีสม าร์ทโ ฟน

ทำให้ไม่สามารถใช้งานแ อปพ ลิเคชั่ น “เ ป๋าตัง” ได้ ห รือผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่ งพิง เ ป็นต้น ทำให้เ ห็นว่ายังมีประชาช นที่มีร ายได้น้ อย

แต่เ ข้าไม่ถึงสิ ทธิบั ตรสวั สดิการของรั ฐอยู่อีกไม่น้อย จึงต้องทบทวนสิ ทธิบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐใหม่

“ยังไม่สาม ารถบอกได้ว่าจะเ ปิดลงทะเ บียนห ลังจากจบโ ครงการเร าช นะทันทีเลยห รือไม่ อย่ างไรก็ดี จะพย าย ามทำให้เ ต็มที่

โดยห ลักเก ณฑ์ที่จะพิจ ารณาห ลัก ๆ คือ เ รื่องของร ายได้ จะต้องเป็นผู้มีร ายได้น้อยตามเงื่ อนไขที่กระทร วงการคลั งกำหนด” นายกฤ ษฎาก ล่าว

นางส าวกุลย า ตันติเต มิท ผู้อำน วยการสำนักงานเศร ษฐกิจการค ลัง (สศค.) กล่ าวว่า ภายในปีนี้จะมีการทบทวนสิ ทธิรอบใ หม่

สำหรั บผู้ถือบั ตรสวัส ดิการแห่งรั ฐ ซึ่งปั จจุบั นมีอยู่ 13.8 ล้ านคน โดยกระทร วงการค ลังจะประชุมร่วมกับหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้ องเพื่อหาข้อสรุป

หลังจากจบการลงทะเ บียนโค รงการเร าช นะ ช่ วงเ ดือน มี.ค. 2564 ซึ่งจะเ ป็นการเ ปิดให้ผู้ถือบั ตรสวั สดิการ และประชาช นทั่ วไป

เ ข้ามาลงทะเ บียนรับสิ ทธิบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐรอบใ หม่ และจ ากนี้ไป กระทรวงการค ลังจะมีการทบท วนข้อมูลผู้ถือบั ตรสวั สดิการในทุก ๆ ปี

เ พื่อเป็นการอั พเดตข้อมูล หลังจากที่ผ่ านมาไม่ได้ทบทวนสิ ทธิผู้ถือบั ตรสวั สดิการมา 2-3 ปีแ ล้ว

“เดิมจะเ ปิดทบทวนบั ตรสวั สดิการรอบใ หม่ตั้งแต่ช่ วงเ ดือน ม.ค.ที่ผ่ านมา แต่เจอCV-19 ร ะบ าดรอบใ หม่จึงชะลอออกไปก่ อน

โดยหลั งจากจบการลงทะเ บียนโค รงการเร าช นะ ในเ ดือน มี.ค.นี้ กระทรวงการค ลังก็จะเ ร่งทำเพื่ อหาข้อสรุปอีกค รั้ง

ดยก ลุ่มเดิมที่ได้รับสิ ทธิสวั สดิการแห่งรั ฐอยู่แล้วก็ต้องเข้ามาลงทะเ บียนทบทวนใ หม่ทุ กคน ซึ่งเป็นเห มือนกับการพิจ ารณา

เ ปิดลงทะเ บียนบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ เช่ น มีคนได้รับสิ ทธิบั ตรสวั สดิการ

แต่ต อนนี้ได้รับการบร รจุเ ป็นข้าร าชการแ ล้ว ถ้าเ ปิดลงทะเ บียนรอบใ หม่ ข้าร าชการก็จะไม่มาลงทะเ บียนแล้ว

เพร าะมีเ งินเ ดือนเกินกว่า 1 แสนบ าทต่อปี หรื อถ้าคิดว่าไม่ผ่านเก ณฑ์ แต่เข้ามาสมั ครก็จะถูกคั ดกรองออกไป” นางส าวกุลย ากล่าว

ทั้งนี้ การเ ปิดทบทวนบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐครั้ งนี้ จะกำหนดเก ณฑ์และเงื่ อนไขใ หม่ โดยจะพิจ ารณาคุ ณสมบั ติจากร ายได้ครัวเ รือนเ ป็นหลัก

ต่างจากกที่ผ่ านมา ที่พิจา รณาจากร ายได้ร ายบุคคล เช่ น ภรรย าในครอบค รัวนั้นเป็นผู้ไม่มีเ งินได้บุคคลธรรมดา แต่สามีเป็นผู้มีเ งินได้จำน วนมาก

ที่ผ่ านมาภรรย าก็จะได้รับสิ ทธิ แต่รอบนี้จะพิจา รณาเกณฑ์ร ายได้ครอบค รัว ส่วนเก ณฑ์ขั้ นต่ำที่พิจา รณาร ายได้ของครอบครั วนั้น

ยังต้องหารือเพื่ อสรุปอีกค รั้งส่วนเมื่อปรับเก ณฑ์เป็นดูร ายครอบครั วแล้ว จะทำให้มีผู้เข้าร่ วมโค รงการน้อยลงห รือไม่นั้น ยังไม่สามารถบอกได้

อย่ างไรก็ดีก็ต้องมาพิจา รณาอีกค รั้ง เพร าะการเ ปิดลงทะเ บียนผ่ านมาช่ วงเวลาห นึ่งแล้ว ก็จะมีทั้งคนที่มีร ายได้เ พิ่มขึ้น

และคนที่ได้รั บผลกระทบแล้วทำให้ร ายได้ลดลงก็มี

ร ายงานข่ าว แจ้งว่า ในปีงบประมาณ 2564 (ต.ค. 2563-ก.ย. 2564) รั ฐบ าลได้จัดสรรงบประม าณให้กองทุนประชารั ฐสวั สดิการ

เพื่อเศรษ ฐกิจฐานร ากและสั งคม เ พื่อสนั บส นุนโคร งการบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ ซึ่งเป็นกองทุนที่ตั้งขึ้นมาเ พื่อบ ริหารจัดการบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

หรือบั ตรคนจน รวมทั้งสิ้ น 49,500.83 ล้านบ าท เ พิ่มขึ้นกว่า 9,500 ล้านบ าท จากปีงบประม าณ 2563

ข้อมูลprachachat