เ ผยด วงโ ชคล าภ 3ร าศี ก ารเ งินดี น่ าจั บตา

อีกไม่กี่อึ ดใจก็จะถึงวันแ ห่งความห วังกันอีกแ ล้ว หมอไก่ พ.พาทินี เ ปิดด วงเรื่ องโ ชคล าภ ให้ทุกคนได้เตรี ยมตัววางแ ผนการลงทุ น

อย่ างถูกจังห วะ 3 ร าศีด วงดีเรื่ องเ งิน โ ชคล าภไหลมาเ ทมา หมอไก่ บอกกับไ ทยรั ฐออนไ ลน์

ร าศีเ มษ (13 เม.ย. – 13 พ.ค.)

สำห รับช าวร าศีเ มษ ถือว่าเป็นร าศีที่ด วงดีขึ้นเรื่ อยๆ ทั้งก ารงานและการเ งิน อย่ างเ รื่องการเ งิน ถือว่าเ ป็นร าศีที่น่าจับตาม อง

เพร าะมีโอก าสทางการเ งินเ ข้ามามากในช่ วงนี้เรี ยกว่าเ ป็นช่ วงแห่งการสร้ างเ นื้อสร้ างตั ว อย่ างคนค้ าข ายในช่ วงนี้จะร าบรื่น

ได้กำไรเรื่ อยๆ ไม่ค่อยติ ดขัด ต้ องระวังโ ดนคนเอาเป รียบ เช่ น การยืมเ งิน เ ป็นต้น หากโดนยืมเ งินมีห วังโดนชั กดาบแน่ ส่วนเ รื่องโ ชคล าภ

บอกได้เลยว่าโ ดดเ ด่น มีโอก าสได้ล าภแบบฟ ลุคๆ สูงม าก

ร าศีพ ฤษภ (14 พ.ค. – 13 มิ.ย.)

พื้นฐ านชาวร าศีพฤ ษภ เ ป็นคนอดทน เ ป็นคนที่รอค อยโอก าส ชอบความมั่ นคง เ ก็บเ งินไปเรื่ อยๆ ถือว่าเ ป็นร าศีที่ฐ านะมีความมั่ นคงม าก

ในช่ วงนี้ชาวร าศีพฤ ษภจะสาม ารถหาเ งินเ ข้ากระเ ป๋าได้เรื่ อยๆ แต่ที่จะเ ด่นคือเรื่ องของโ ชคล าภ ที่จะเ ข้ามาแบบฟ ลุคๆ ไม่ได้ตั้ งใจ

แม้ด วงมีเก ณฑ์ได้ล าภลอย แต่ก็ค วรตั้ งใจทำมาหากิน เพราะล าภจากน้ำพั กน้ำแ รงมีม ากก ว่าล าภแบบฟ ลุคๆ

ร าศีมี น (14 มี.ค. – 12 เม.ย.)

ร าศีมี น ถือว่าเ ป็นร าศีที่ด วงการเ งินดีแ บบไม่ธร รมดา ด วงช ะต ามีโอก าสได้ล าภแ บบจัดเ ต็ม ทั้งล าภจากการลงมื อทำ

และล าภที่มาแ บบไม่ได้ตั้ งใจ ล าภจากการลงมือทำ ถือว่าเ ป็นล าภที่ได้มาแ บบแ น่น อน นั่นก็คือการทำง านนั่ นเอง

ส่วนล าภแ บบไม่ได้ตั้ งใจ มีโอก าสเ ป็นไปได้หล ายอย่ าง เช่ น จู่ๆ ได้รับผลต อบแทนจ ากการทำง านมากเ กิน

การได้ล าภแ บบฟ ลุคๆ การได้ส่ วนแ บ่งจากการข าย เ ป็นต้น เรี ยกว่าอะไรที่ค าดไม่ถึง มีโอก าสได้สมใจในช่ว งนี้

ข้อมูลthairat