6ร าศี ด วงดีด วงเ ฮง ส่งท้ ายเดื อนกุ มภาพั นธ์

6 ร าศี ที่ด วงดี ด วงเฮง ด วงปัง ส่งท้ายเ ดือนกุมภาพั นธ์ ทั้งหน้าที่การงาน ความรัก ชี วิตครอบค รัว สุขภาพ

การเ ดินทาง จะเป็นร าศีไหนบ้ างมาดูกัน!!

หมอกฤ ษณ์ คอนเฟิ ร์ม หมอดูชื่อดัง โพ สต์ข้อความ ระบุ “6 ร าศี ที่ด วงดี ด วงเฮง ด วงปัง ส่งท้ายเ ดือนกุมภาพั นธ์ จะเป็นร าศีไหนบ้ าง”

ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2564

ร าศีแรกเลยคือ ร าศีพฤษภ ร าศีที่ 2 ร าศีกรกฎ ร าศีที่ 3 ร าศีสิงห์ ร าศีที่ 4 ร าศีพิจิก ร าศีที่ 5 ร าศีมังกร และร าศีที่ 6 ร าศีกุมภ์

ร าศีพฤษภ และร าศีพิจิก ที่ด วงดีขึ้นในช่ วงนี้ เพร าะดาวอังค าร ดาวอังค ารโคจรเข้ามาร่วมกับร าหู แล้วมีดาวเกตด้วย เพร าะฉะนั้น 3 ดาวนี้

มันเป็นดาวที่ให้คุณแก่กัน อังค าร ร าหูเยี่น ให้คุณแก่กัน อยู่ด้วยกัน ส่งเส ริมคุณ ส่งเส ริมขุมกำลัง ยังมีดาวเกตุ ซึ่งเป็นดาวของสิ่งศักดิ์สิ ทธิ์ด้วย

จึงทำให้ 2 ร าศีนี้ พฤษภกับพิจิกนั้น จากร้ ายกลายเป็นดีในช่วงนี้ จากที่ผ่านมาก็จะรู้สึกแย่ๆหน่อย ตอนนี้จะดีขึ้น และในช่ วงจังห วะที่อังค ารอยู่

อยู่เป็นเ ดือนเลย อังค ารนั้นจะส่งผล ทำให้ดาวร าหู ซึ่งอยู่ในตำแหน่งร าศีพฤษภ และเล็งร าศีพิจิกนั้น ส่งเส ริมในแง่มุมของเ รื่องรถร า

ในเ รื่องของโ ชคลาภ ในเ รื่องของเครื่ องยนต์กลไก จะประสบความสำเ ร็จ

ร าศีกรกฎนั้น ในช่ วงวันที่ 25 ไปจนถึงช่ วงปลายเ ดือนกุมภาพั นธ์เลย ดาวจั นทร์จะอยู่ตำแหน่งเกษ ตรที่ร าศีกรกฎ

เพร าะฉะนั้นเมื่อจัน ทร์ได้เก ษตร ร่วมกับพุธด้วย เล็งพุธ เล็งพฤ หัส ต้องนี่เป็นคู่มิตร คู่ธาตุเลย เพร าะ

ฉะนั้น ร าศีกรกฎและมังกร จึงได้รับอิ ทธิพลจากดาวจัน ทร์ด้วย และแถมมังกรเองนั้น ยังมีพฤ หัส ยังมีพุธอยู่ด้วย ถือเป็น 2 ร าศีที่ด วงช ะต าดี

ผู้ใหญ่จะช่ วยเห ลือเจือจุน ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ห ญิง จะมีความเป็นมงคลมาก ให้เข้าใกล้ผู้ใ หญ่ผู้ห ญิง ทำงานอะไร จะเกี่ ยวพันกับที่ดิน

กิจการที่เกี่ ยวพันกับน้ำใกล้ๆน้ำ ใกล้ๆทะเลจากผ่านมาย่ำแย่ ตอนนี้เริ่ มดีขึ้น ใครทำงานเกี่ ยวกับเ ด็ก เกี่ ยวกับโรงเ รียน การศึ กษา การค้ าข าย

การใช้คำพูดเ ด่น ประสบความสำเ ร็จดีเยี่ ยมทีเ ดียว

ร าศีสิงห์และก็ร าศีกุมภ์ สิงห์กับกุมภ์นั้น มีอาทิ ตย์กับศุกร์ร่วมอยู่ในร าศี ทั้งเล็ง ทั้งทับ เพร าะฉะนั้นในช่วงนี้ จะเด่นในเรื่ องของพละกำลัง

ช นะการโต้เ ถียง เ งินๆ ทองๆ ที่ติดขัด ที่ย่ำแย่ ก็จะได้กลับมา นี่เป็นสิ่งที่เป็นมงคลในด วงช ะต าอย่ างชัดเจนเลย

6 ร าศีนี้ ร าศีพฤษภ ร าศีกรกฎ ร าศีสิงห์ ร าศีพิจิก ร าศีมังกร และ ร าศีกุมภ์ ด วงช ะต าและความปร าถนาของคุณในทุ กแง่มุมนั้น

จะเป็นอย่ างไรถ้าคุณอยู่ในช่วงที่กำลังทำธุร กิจ อะไรต่างๆนานาก็แล้วแต่ อย่ าเพิ่งเดินหน้า อย่ าเพิ่งใจร้อน

ควรต้องรู้จักการถอยไปตั้งรับบ้ าง ใช้ความนิ่งสงบ จะสยบความเคลื่ อนไหว และก็อย่ าพย าย ามไปโต้เถียง ไปเอาช นะคะค านใคร

แล้วคุณจะพ้นภั ย สำหรับความค าดหวัง ไม่ว่าจะเป็นการค าดหวังในกิจการ การงานต่างๆ

ของทั้ง 6 ร าศี ต้องบอกว่าสิ่งที่คุณค าดหวังในสัปด าห์นี้ จะไม่สม หวังดังใจในทันที แต่คุณเองต้องรอคอยสักเล็กน้อย มันเห มือนกับว่าพ อคุณตั้งใจ

แล้วไม่สำเ ร็จ สิ่งไหนที่อย ากได้ มันจะไม่สำเ ร็จ แต่สิ่งไหนที่รู้ว่าปล่อยไป ไปตามกาลเวลา ปล่ อยใจไปแล้ว เห มือนกับล้มเลิกไปแล้ว

และคิดว่ามันจะไม่สำเ ร็จแล้ว มันจะกลับมาสำเ ร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่ องการงาน ค วามรักอะไรต่างๆ ล้วนอยู่ในกฎเก ณฑ์นี้ทั้งนั้นเลย

สำห รับการแ ต่งงาน หรือว่าการขอเป็นแฟน การง้องอน ขอคืนดี ต้องบอกว่ามีโอก าสที่จะเป็นดังห วังเลย เ กิดความรู้สึกที่คุณรู้สึกว่ามันไม่มั่ นใจ

ขอให้คุณรอคอยอีกระยะห นึ่ง แล้วจึงค่อยตั ดสินใจ ค่อยพูด จะมีโอกาสประสบความสำเ ร็จ ในสัปดาห์นี้ คุณต้องในเย็น อย่ าในร้อน วู่วาม

คว ามรักจะมีโอก าสเป็นดังที่คุณสมห วัง สมปร าถนา

แต่ในช่ วงนี้อารมณ์ความรักของคุณจะรู้สึกว่าตั วเองนั้นเหมื อนคนขี้้เหงาแลย พ อมีเวลาอยู่เฉยๆ นิดๆ คุณก็จะนั่งเศร้ า แล้วบ างทีเนี่ย

คุณก็จะนึกถึงเรื่ องความสัมพั นธ์กับคนรัก มทั้งคนก่อน ทั้งแฟนเร า เอ๊ะ เมื่อก่อนดีกว่านี้นะ ห รือคนก่อนดีอย่ างนั้นอย่ างนี้ นึกถึงอดีต

รู้สึกช่ วงนี้ อารมณ์คุณจะอินดี้มาก บ างทีนึกถึงอดีต นึกถึงอะไรเ นี่ย น้ำตาไหล แต่ต้องระวังนะ ว่าถ่ านไฟเก่า อาจจะกลับมาคุได้อีกนะ

เพร าะฉะนั้น ถ้าคุณโสดและยังไม่มีใคร ต้องบอกว่าเป็นสัญ ญาณที่ดีมาก ที่มีโอกาสที่จะรีเทิ ร์น แต่ถ้าสำห รับคนที่มีคู่ ต้องบอกว่าช่ วงนี้ต้องระวังเลย

มีเก ณฑ์ทะเลาะเบ าะแว้ง มีปัญ หาปากเสี ยง ต้องหลีกเลี่ ยงการปะทะค ารม และก็อย่ าพูดจาตรงโผงผาง

อย่ าพูดคำหย าบใส่กัน ต้องระมักระวังนิดนึง

สำหรับเรื่ อง ชี วิตครอบค รัว ในช่ วงนี้ ยังไม่ใช่ช่ วงเวลาที่ดีที่สุด แต่คุณก็จะมีความสุข ไปเรื่ อยๆ ในช่ วงนี้ต้องบอกว่า ไม่ได้มีอะไรโด ดเด่น

สำห รับเรื่ องของครอบครัว เรื่ องของบุ ตรหลาน บริวาร ช่ วงนี้จะมีปัญ หา เครียดเรื่ องเกี่ ยวกับบุ ตรหลาน บริวาร เรื่ องการใช้จ่ายเ งิน แต่ถ้าช่ วงนี้

อย ากจะรู้ว่า บุ ตรที่อยู่ในท้ องของตั วคุณ สมมติว่าคุณท้ อง หรือญ าติของคุณ มีโอกาสเป็นห ญิงมากกว่าช าย

ธุรกิจ การค้ าข าย ต้องบอกว่าในช่ วงนี้ การทำมาค้ าข ายของคุณ ช่ วงนี้อย ากให้รอดูจังหวะ ที่เหม าะสมหน่ อยนะ

คิดอะไรให้รอบคอบ อย่ าด่วนตั ดสินใจ

สุขภาพ อาการเ จ็บป่ วย หรือโ รคภั ยที่เป็นอยู่นั้น ไม่หนักมาก แต่อาจจะเป็นอาการป่ วยเรื้อรัง ที่ต้องระวังเกี่ ยวกับ ช่องท้อง ระบบกระเพ าะอาหาร

ลำไส้และอาการปวดห ลัง ปวดกระดูก แนะนำช่ วงนี้พย าย ามทำบุญ ด้วยย าหม่อง ย านวดให้กับพระส งฆ์

ห รือโรงพย าบ าล จะทำให้ด วงช ะต าของคุณดี

บุคคลที่คุ ณรอคอย ต้องบอกว่ามีโอก าสจะได้พบ แต่ว่าล่าช้านะ รออีกสั กระยะห นึ่ง เขาจะเ ดินทางมาหาคุ ณเอง

สำห รับ สิ่งของที่สู ญหาย หรือบุคคลที่สู ญหาย ต้องบอกว่าถ้าบุคคลที่สู ญหาย ห รือคนที่ตามหานั้น จะจากไปเพร าะปัญ หา เรื่องชู้ส าว ในเวลานี้

ที่พักอาศั ยเขาอยู่ใ กล้ๆ ของคุณนั่ นเอง หากคุณต้องการติดต่อ หรือติดตามนั้น ควรไปทิศตะวันตกเฉี ยงใต้

การเดินทางในช่ วงนี้ ไม่ควรเดินทาง ความขัดแ ย้ง คดีความ หากคุณมีความขัดแย้ง คดีความในช่วงนี้ ควรใช้การป ระนีป ระนอมมากกว่าการที่สู้ในศ าล

เป็นไปได้ค วรจะไกล่เกลี่ ยนอกรอบ จะได้ผลที่ดีกว่า ควรเจอหน้าพูดคุยกัน มีโอก าสประสบความสำเ ร็จมากกว่า

ก ารงาน ถ้าคุณตกงานอยู่ต อนนี้่ ยังไม่สามารถหางานทำได้ ต้องรอไปอีกสักระยะห นึ่ง

สำห รับเ รื่อง การเรี ยน ต้องบอกว่า อยู่ในระดั บปานกลางผ่ านได้แน่นอน

การเ ปิดร้ าน กิ จการใ หม่ ยังไม่เหม าะสมในช่ วงนี้ ถ้าจะเ ริ่มกิ จการใ หม่ เ ปิดกิ จการใ หม่ยังไม่ควร

ข้อมูลthebangkokinsight