ข่ าวดีสำห รับช าวน า เต รียมจ่ ายเ งินร อบ2

คว ามคืบหน้า ธนาค ารเพื่อการเกษ ตรและสห กรณ์การเกษ ตร (ธ.ก.ส.) เ ริ่มจ่ายเ งินช่ วยเหลือโครงการสนั บสนุนค่ าบริ หารจัดการ

และพั ฒนาคุ ณภาพผลผ ลิตเกษ ตรกรผู้ปลู กข้ าวนาปี ปีการผ ลิต 2563/64 ตามนโยบ ายรั ฐบ าล เพื่อช่ วยลดต้นทุนการผ ลิต

และกระตุ้นให้เกษ ตรกรดูแลรักษาข้ าวให้มีคุ ณภาพดีในอั ตร าไร่ละ 500 บ าท สูงสุดไม่เ กิน 20 ไร่ หรือไม่เ กิน 10,000 บ าทต่อครัวเรื อน

หรือ เ งินช่วยเห ลือช าวนา ในงวดที่1 จ่ ายไปแล้ว วงเ งินกว่า 28,000 ล้านบ าท ล่าสุด เกษ ตรกรหลายคน ได้ตรวจสอบสถาะการโอนเ งิน

ผ่ านลิงค์ chongkho.inbaac.com เ มื่อช าวนา หลายคนได้รับเ งินรอบที่1 ไปแ ล้วก็ถามหารอบ2 กันต่อ เ มื่อไรจะจ่าย มีความคืบหน้าแล้ว

นายปร าโม ทย์ เจริ ญศิ ลป์ นายกสมาคมช าวนาและเกษ ตรกรไทย เผยกับ ฐา นเศรษ ฐกิจถึงความคืบหน้าการจ่ายเ งินช่วยเห ลือชาวนา 500 บ าท

สูงสุดไม่เ กิน 20 ไร่ หรือไม่เ กิน 10,000 บ าทต่อครัวเ รือน ในรอบ2 ผมยกหูคุยกับคุณจุริ นทร์ ลักษ ณวิศิ ษฏ์ รองนายกรั ฐมนตรี

และรั ฐมนต รีว่าการกระทรวงพาณิ ชย์ แล้วทั้ง เ งินประกันร ายได้ ที่เ พิ่งขอวงเ งินมาล่าสุด 3.8 พันล้านบ าท

จะรีบนำเ ข้าที่ประชุ มคณะรั ฐมนตรี (ครม.) ทันที หลังจากเ ข้าแล้ว ธ.ก.ส. ก็สามารถจ่า ยได้ทันที

ส่ วนความคื บหน้า เ งินช่วยเห ลือช าวนา รอบ 2 นั้น ธ.ก.ส.จะมีป ระการประชุมบ อร์ด ในวั นที่ 23 หรือ 24 ก.พ. แล้วค าดว่าจะ

โอนเ งินให้กับช าวนาได้ประม าณ วันที่ 25 ก.พ.นี้

สอดค ล้องกับนายประสิ ทธิ์ บุญเฉย นายกสมาคมช าวนาข้ าวไทย กล่ าวว่า ธ.ก.ส. ได้แ จ้งแล้วเช่ นกัน ดังนั้นเ มื่อได้ไทม์ไ ลน์ที่ชัดเจนแล้ว

ก็อย ากให้รีบจ่ ายให้โดยเ ร็วที่สุด เพร าะตอนนี้ทุ กคนรอคอยกันอยู่ ขอฝากถึงพี่น้องช าวนาให้สบ ายใจกันได้ ผมเองในฐ านะที่ได้ไปเป็นตั วแทน

พี่น้องช าวนา ยืนยันว่าได้รับเ งินแน่นอน

อย่ างไรก็ดีทางกรมส่งเส ริมการเกษ ตร กระทรวงเกษ ตรและสห กรณ์ ได้ส่งผลการขึ้นทะเ บียนเกษ ตรกรผู้ปลู กข้ าว ปีการผ ลิต 2563/64

รอบที่ 1 รับทร าบผลการขึ้นทะเ บียนเกษ ตรกรผู้ปลู กข้ าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 ณ วั นที่ 5 พฤศ จิกายน 2563 มีเกษ ตรกรขึ้นทะเ บียนแล้ว

จำนวน 4,576,586 ครัวเ รือน เ นื้อที่ปลู ก 60,817,850.83 ไร่

ล่าสุด ข้อมูลประมาณการขึ้นทะเ บียนเกษ ตรกร ณ วั นที่ 13 มกร าคม 2564 จำนวนทั้งสิ้น 4,686,319 ครัวเรื อน เ นื้อที่ปลู ก 62,113,037 ไร่

เกษ ตรกรสามารถตรวจสอบเ งินประกันร ายได้เกษ ตรกรผ่ าน chongkho.inbaac.com ที่เมนู ตรวจสอบผลการรับการสนั บสนุ นตามโ ครงการรั ฐ

ของธนาค ารเพื่อการเกษ ตรและสหก รณ์การเกษ ตร (ธ.ก.ส.) ที่เ ปิดขึ้นมาให้เกษ ตรกรที่ได้ขึ้นทะเ บียนเกษ ตรกรกับ

หน่ วยงานของรั ฐเรียบร้ อยแล้ว เข้าไปตรวจสอบเ งินประกันร ายได้เกษ ตรกรของรั ฐบ าลว่าท่านมีสิ ทธิได้รับเ งิน และมีการโอนเ งินเข้ าบั ญชี

แล้วห รือไม่

ขอบคุณ ฐานเศร ษฐกิจ