เร ารั กกั น ส มัครขอรั บสิ ทธิ4000 ได้แ ล้ว

เ ปิดให้ลงทะเ บียนเ ป็นวันแรกสำห รับโ ครงการเร ารักกัน ผู้ประกันตนมาตรา 33 รับสิ ทธิเ งินช่ วยเห ลือค่ าคร องชีพ 4,000 บ าท

รับวงเ งินสิ ทธิสั ปดาห์ละ 1,000 บ าท ลงทะเ บียนผ่ านเ ว็บไซต์ www.ม33เร ารักกัน.com ตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ.- 7 มี.ค. 64

เวลา 06.00-23.00 น. ใช้สิ ทธิผ่ านแอปฯ เ ป๋าตังได้ตั้งแต่ 22 มี.ค. ถึง 31 พ.ค. 64 ณ ร้ านค้ า-บริก าร

ที่เ ข้าร่วมโ ครงการธงฟ้า คนละค รึ่ง และเร าช นะ

ห น้าตาเ ว็บไ ซต์ก็จะประม าณนี้กดปุ่มสีแ ดง ประชาช นลงทะเ บียนใ หม่

การรับสิ ทธิช่ วยเห ลือ หรือไ ทมไ ลน์ หลั งลงทะเ บียน

อย่ างไรก็เ ข้าไปลงทะเ บียนกันได้เลยค รับ

โ ครงการ ม.33 เร ารักกัน มีวั ตถุประส งค์เพื่อช่ วยเห ลือเยี ยวย าแบ่งเบาภาระค่ าครองชี พของ ผู้ประกั นตนมาตรา 33 ที่ได้รั บผลกระทบ

คาดว่าจะมีผู้เข้าข่ ายมีสิ ทธิ์ได้รับเ งินเยี ยวย าในค รั้งนี้ 9.27 ล้ านคน โดยรั ฐบ าลจะจ่ายเยี ยวย าร ายละ 4,000 บ าท

ใช้วงเ งินประม าณ 37,100 ล้ านบ าท

สำห รับคุณสมบั ติผู้ประกั นตนที่มีสิ ทธิ์ คือ จะต้องเ ป็นผู้ประกั นตนมาตรา 33 ที่มีสั ญชาติไทย ต้องไม่มีบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ

และไม่ได้รับสิ ทธิ์โ ครงการ เร าช นะ ไม่มีเ งินฝากในสถาบันการเ งินรวมกันเ กิน 500,000 บ าท ณ วันที่ 31 ธั นวาคม 2563

ลงทะเ บียน ค ลิก

ข้อมูลmumkhao