เ ผยโ ฉม ข วดน้ำแร่โ ซด า พร้ อมแ จกจ่ ายป ระชาช น

จากก รณีที่มีการพบน้ำพุโ ซดา ห ลังกรมทรั พย ากรน ้ำบ าดาล เจ าะบ าดาลในพื้ นที่ ม.12 บ้ านพะย อมงาม ต.ห้ วยกระเจา อ.ห้ วยกระเจา

จ.ก าญจ นบุรี 4 บ่อ และที่ ม.19 บ้ านทุ่งคู ณ 2 บ่อ

แล้วพบว่าน ้ำที่พุ่งออกมาจากบ่อบ าดาล ม.19 ซ่ าคล้ ายกับโ ซดา ต่อมา นายศั กดิ์ดา วิเชี ยรศิ ลป์ อธิบดีกรมทรัพ ย ากรน้ำบ าดาล

แถ ลงผลการตร วจสอบคุ ณภาพน้ำ พบว่า 3 บ่อตั้ งอยู่หมู่ 12 ต.บ่อพลอย มีแร่ไบค าร์บอเนต ทำให้มีรสซ่าเห มือนโซดา

และเ ป็นน้ำที่มีคุ ณภ าพดีที่สุดในประเ ทศไทยเ ท่าที่เค ยค้นพบมา

กรมทรัพ ย ากรน้ำบ าดาล เผยโ ฉม “ข วดน้ำแร่โ ซดา” ห้ วยกระเจา ก าญจ นบุรี หลังติดตั้ งระบบผ ลิตน้ำแล้ว เต รียมบรรจุเพื่ อแจกจ่ ายให้

ประชาช นได้ดื่ม “ฟ รี” กล างสัปด าห์ห น้า

ข้อมูลsiamtopic