ก รมอุ ตุชี้พ ายุโ ซนร้ อนตู้เจ วียน จ่อขึ้ นฝั่ ง 21กุ มภาพั นธ์ นี้

การค าดหมาย ในช่ วงวันที่ 19 – 21 ก.พ. 64 บ ริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจี นยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน

และทะเลจีนใต้ ในขณะที่ค ลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่ อนผ่านภาคเห นือตอนบน ลักษณะเช่ นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศหนาวเ ย็นลง

กับมีลมแ รง โดยภาคเห นือและภาคตะวันออกเ ฉียงเห นือมีอากาศเ ย็นถึงหนาว ส่วนภาคกล าง ภาคตะวันออก

รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริ มณฑลมีอากาศเ ย็น

ในตอนเ ช้า สำห รับภาคเห นือตอนบนมีฝนเ ล็กน้อยบ างแห่ง สำห รับมร สุมตะวันออกเ ฉียงเห นือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและ

ภาคใต้จะมีกำลังแ รงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนเ พิ่มขึ้น ส่วนค ลื่นลมบ ริเวณอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง โดยอ่าวไทยตอนล่างมีค ลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

บ ริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค ลื่นสูงมาก กว่า 2 เมตร ห ลังจากนั้น

ในช่ วงวันที่ 22-25 ก.พ. 64 บ ริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้จะมีกำลังอ่อนลง

ลัก ษณะเช่ นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณ หภูมิสูงขึ้นกับมีหม อกในตอนเ ช้า สำห รับมร สุมตะวันออกเ ฉียงเห นือที่พัดปกค ลุมอ่าวไทย

และภาคใต้มีกำลังอ่ อนลง ทำให้ภาคใต้มีฝนลดลงและค ลื่นลมบ ริเวณอ่าวไทยมีกำลังอ่ อนลง

อนึ่ง พายุโ ซนร้อน ตู้เจ วียน บ ริเวณมหาสมุ ทรแปซิ ฟิกมีแนวโน้มจะเค ลื่อนขึ้นฝั่งที่ประเทศฟิลิ ปินส์ในช่วงวันที่ 21-22 ก.พ. 64

และห ลังจากนั้นจะอ่ อนกำลังลง โดยพายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อลักษ ณะอากาศของประเทศไทย

ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 19 – 21 ก.พ. 64 ขอให้ประชาช นบ ริเวณประเทศไทยตอนบนรักษาสุขภาพเ นื่องจากสภาพ อากาศที่เป ลี่ยนแปลง

สำห รับชาวเ รือบ ริเวณอ่าวไทยควรเ พิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ ส่วนในช่ วงวันที่ 22 – 25 ก.พ. 64

ขอให้ประชาช นบ ริเวณประเทศไ ทยตอนบนระมัดระวังการสั ญจรผ่านบ ริเวณที่มีห มอกไว้ด้วย

ภาคเ หนือ ในช่ วงวันที่ 19 – 21 ก.พ. 64 อากาศเ ย็นถึงห นาว อุณห ภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซี ยส โดยมีฝนเ ล็กน้อยบ างแห่งส่วนมาก

ทางตอนบนของภาค อุณ หภูมิต่ำสุด 15-21 องศาเซลเซี ยส อุณ หภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซี ยส บ ริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด

อุณ หภูมิต่ำสุด 4-12 องศาเซลเซี ยส ลมตะวันออกเฉี ยงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ส่วนในช่ วงวันที่ 22-25 ก.พ. 64 อากาศเ ย็นกับมีหมอกในตอนเ ช้า โดยอุณ หภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซี ยส

โดยมีฝนเล็กน้อยบ างแห่งส่ วนมากทางตอนบนของภาค อุณ หภูมิต่ำสุด 17-24 องศาเซลเซี ยส อุณห ภูมิสูงสุด 29-36 องศาเซลเซี ยส

บ ริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณ หภูมิต่ำสุด 7-15 องศาเซลเซี ยส ลมตะวันตก ความเ ร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเ ฉียงเห นือ ในช่ วงวันที่ 19- 21 ก.พ. 64 อากาศเ ย็นถึงหนาวกับมีลมแ รง โดยอุณ หภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซี ยส

อุณห ภูมิต่ำสุด 13-20 องศาเซลเซี ยส อุณ หภูมิสูงสุด 26-34 องศาเซลเซี ยส บ ริเวณยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด

อุณ หภูมิต่ำสุด 7-15 องศาเซลเซี ยส ลมตะวันออกเฉี ยงเห นือ ความเ ร็ว 15-35 กม./ชม.

ส่วนในช่ วงวันที่ 22-25 ก.พ. 64 อากาศเ ย็นถึงหนาวกับมีหม อกในตอนเ ช้า อุณ หภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซี ยส

อุณ หภูมิต่ำสุด 15-22 องศาเซลเซี ยส อุณห ภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเ ซียส บ ริเวณยอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาว

อุณห ภูมิต่ำสุด 9-16 องศาเซลเซี ยส ลมตะวันออกเฉี ยงเห นือ ความเ ร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกลาง ในช่ วงวันที่ 19 – 21 ก.พ. 64 อากาศเ ย็นในตอนเ ช้ากับมีลมแ รง อุณ หภูมิต่ำสุด 16-23 องศาเซลเซี ยส

อุณ หภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซี ยส ลมตะวันออกเ ฉียงเห นือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ส่วนในช่ วงวันที่ 22-25 ก.พ. 64 อากาศเ ย็นกับมีหม อกในตอนเ ช้า อุณ หภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซี ยส อุณ หภูมิต่ำสุด 19-25

องศาเซลเซี ยส อุณ หภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซี ยส ลมตะวันออกเฉี ยงใต้ ความเ ร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวั นออก ส่ วนในช่ วงวันที่ 19 – 21 ก.พ. 64 อากาศเ ย็นในตอนเ ช้ากับมีลมแ รง อุณ หภูมิต่ำสุด 18-23 องศาเซลเซี ยส

อุณ หภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเ ซียส ลมตะวันออกเ ฉียงเห นือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีค ลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ห่างฝั่งค ลื่นสูง 1-2 เมตร

ในช่ วงวันที่ 22-25 ก.พ. 64 อากาศเ ย็นกับมีหมอกในตอนเ ช้า อุณ หภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซี ยส อุณ หภูมิต่ำสุด 20-25 องศาเซลเซี ยส

อุณ หภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซี ยส ลมตะวันออกเฉี ยงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่ นต่ำกว่า 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) ในช่ วงวันที่ 19 – 21 ก.พ. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้ อยละ 10-20 ของพื้นที่ สุร าษฎร์ธานีขึ้นมา :

ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่ นสูงประมาณ 1 เมตร บ ริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่ นสูง 1-2 เมตร

นครศ รีธรรมร าชลงไป: ลมตะวันออก ความเ ร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีค ลื่นสูงประม าณ 2 เมตร

บ ริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีค ลื่นสูงมา กกว่า 2 เมตร

ส่วนในช่ วงวันที่ 22-25 ก.พ. 64 มีฝ นฟ้าคะนอง ร้ อยละ 10 ของพื้นที่ ลมตะวันออก ความเ ร็ว 15-30 กม./ชม.

ทะเลมีค ลื่นสูงประม าณ 1 เมตร อุณ หภูมิต่ำสุด 18-26 องศาเซลเซี ยส อุณ หภูมิสูงสุด 27-35 องศาเซลเซี ยส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนอง ร้ อยละ 10-20 ของพื้ นที่ตลอดช่ วง ในช่ วงวันที่ 19 – 21 ก.พ. 64 ลมตะวันออก

ความเ ร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีค ลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งค ลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ส่วนในช่ วงวันที่ 22-25 ก.พ. 64 ลมตะวันออก ความเ ร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีค ลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งค ลื่นสูงประม าณ 1 เมตร

อุณ หภูมิต่ำสุด 19-25 องศาเซลเซี ยส อุณ หภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซี ยส

กรุ งเทพ มหานครและปริ มณฑล ในช่ วงวันที่ 19 – 21 ก.พ. 64 อากาศเ ย็นในตอนเ ช้ากับมีลมแ รง อุณ หภูมิต่ำสุด 19-24 องศาเซลเซี ยส

อุณ หภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซี ยส ลมตะวันออกเ ฉียงเห นือ ความเ ร็ว 10-30 กม./ชม.

ส่วนในช่ วงวันที่ 22-25 ก.พ. 64 อากาศเ ย็นกับมีหมอกในตอนเ ช้า อุณ หภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซี ยส อุ ณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซี ยส

อุณ หภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซี ยส ลมตะวันออกเฉี ยงใต้ ความเ ร็ว 10-20 กม./ชม.

ขอบคุณกร มอุตุนิ ยมวิทย า