เ ห็นด้ วยไ หม ถ้ายุ่ งย าก โ อนเ งินเ ข้าบั ญชีดีก ว่า

เมื่อในช่ วงเช้าที่ผ่ านมา ระบบผู้ใช้สิ ทธิ์โ ครงการคนละค รึ่ง และเร าช นะ ผ่ านแ อพพลิ เคชั่น เป๋าตัง ว่าไม่สามารถใช้งานได้

โดยเ มื่อกดเข้าไปจะขึ้นข้อค วามว่า ไม่สามารถใช้งานได้ชั่ วคร าว เนื่ องจากมีผู้ใช้งานจำนวนมาก กรุณาลองใ หม่อีกค รั้งภายหลัง

จึงทำให้ไม่สามารถใช้เ งิน ผ่านโครงการเร าช นะได้

น างสุริ นทร์ กะโห้ ประชาช นที่มีสิ ทธิโ ครงการเร าช นะ ระบุว่า หลังจากที่ได้รับสิ ทธิ โดยมีเ งินโอนเ ข้าจำนวน 2,000 บ าท

ตั้ งใจที่จะมาซื้ อสินค้ า โดยเ ลือกซื้อสินค้ าที่ใช้ในชี วิตประจำวัน แต่ต้องผิดห วังเนื่ องจากระบบล่ม จึงต้องจ่ ายเ งินสดแทน

ขณะที่ นางเส าวนีย์ พ งษ์เผ่า ร้ านค้ าที่เข้าร่วมโ ครงการเร าช นะ ระบุว่า หลังจากที่เ งินโอนให้ประชาช น มีลู กค้ ามาเ ลือกซื้อสิ นค้ า

โดยส่วนใ หญ่เ ลือกซื้อสินค้ าของใช้ในชี วิตประจำวัน ซึ่งในช่ วงเ ช้า มีเ พียง 2 ร าย ที่ทำการซื้อสินค้ าผ่านแอพพ ลิเคชั่ น เป๋าตัง ได้

แต่หลังจากนั้น ระบบ ล่ม ไม่สามารถใช้การได้ ส่งผลทำให้ลู กค้ าที่มาซื้อคืนสินค้ าจ่ายผ่ านระบบไม่ได้

จึงมีเสี ยงมากมายเรียกร้องให้ โอนเ งิน 2,000 สดเข้าบั ญชีดีกว่า เพร าะใช้งานย าก สมั ครย าก แอพล่มบ่ อย

อย่ างไรก็ตามมีโ พลหลายสำนักและโ พสสอบถามตามก ลุ่มต่างๆประชาช นเกื อบทั้ งหมดเ ห็นว่า ถ้ายุ่งย ากแบบนี้โอนเ งินสดเข้าบั ญชีดีไ หม

คว ามคิดเ ห็นชาวโซเ ชียล

คว ามคิดเ ห็นชาวโซเ ชียล

ข้อมูลsiamnews