4ร าศี โ ชคล าภพุ่ งเ ข้าหาสุ ดปั ง

อาจ ารย์คฑา ชินบั ญชร นักโหร าศา สตร์ชื่อดัง ได้ทำนาย 4 ร าศีที่ด วงดี โดยเฉ พาะด้ านการเ งิน ทำอะไรก็รุ่ง แ ถมยังมีเ กณฑ์ได้รับโช คล าภ

จะห ยิบจะจับอะไรก็เ ป็นเ งินเ ป็นทอง ผ่ าน “ยิ ปซีพย ากรณ์” โ ดยมีทั้งห มดดังนี้

ร าศีมีน (14 มี.ค.-12 เม.ย)

ทำอะไรง่ ายขึ้ น เพร าะมีผู้ใ หญ่คอยช่ วยส นับส นุน คอยแก้ปัญ หาให้ การงานมั่ นคง เจรจาขอความช่ วยเห ลือได้รับความสำเ ร็จ

การเ งินหมุนเ วียนคล่ องตั ว มีร ายได้เส ริมเ พิ่มขึ้น และมีโ ชคล าภทำให้ไม่ขั ดสน

ร าศีเ มษ (13 เม.ย.-13 พ.ค)

ห ยิบจับทำอะไรออกดอกออกผล ได้ผลกำไรดี การง านก้าวห น้า ได้ที่ปรึ กษาดียิ่งทำให้ก้ าวหน้าเ ร็ว เจ รจาร าบรื่น

แต่ในช่ วงปล ายอาจจะล่าช้ามีอุปสร รคชวนให้เ บื่อ แต่ไม่ค วรรีบร้ อน และห้ ามรับปากใ คร “ไพ่ 6 เห รียญ”

การเ งินช่ วงต้นมีโ ชคล าภจากคนอายุม ากก ว่า

แต่ช่ วงปล ายจะมีร ายจ่ายจุกจิกจากคนรอบข้ าง ต้องเ พิ่มความเ ด็ดข าด

ร าศีเม ถุน (14 มิ.ย.-14 ก.ค.)

มีเห ตุบังเอิ ญให้ได้แวะเ วียนเข้าไปในบรรย ากาศเก่า ๆ ห รือได้พบเจอคนคุ้นเ คยที่ไม่ได้เจอกันนาน การงานคล่ องตั ว

แต่ในช่ วงปล ายงานจะมีอุปสร รคทำให้ล่าช้า ช่ วงกลางเห มาะในการเสี่ ยงการลงทุน การเ งินหมุนเ วียนคล่องตั ว พ อมีโ ชคล าภเข้ามาบ้ าง

ร าศีกั นย์ (17 ก.ย.-16 ต.ค.)

สม องปลอดโป ร่ง ต่อมความคิดสร้ างสร รค์ทำงานดี ข าดแค่เ พียงความกระตือรือร้น การงานมีเก ณฑ์ได้หยิ บจับสิ่งใ หม่ ๆ ที่ไม่เ คยทำ

หากกำลังอย ากเปลี่ ยนงาน รอคำตอบจะได้รับข่ าวดี รวมถึงมีจังห วะที่จะได้งานเส ริมอีกด้ วย “ไพ่ 4 เหรี ยญ” การเ งินประห ยัดเ ป็นพิเ ศษ

แต่ยังพ อมีโ ชคล าภเข้ามาให้ได้ดีใจบ้ าง..

ข้อมูลdailynews