ม 33ขั้ นต อน ก่ อนรั บเ งิน 4,000

จากกร ณีโ ครงการ ม.33 เร ารักกัน มีวั ตถุประส งค์เพื่ อช่วยเห ลือเยี ยวย าแบ่งเบาภาระค่ าคร องชี พของ ผู้ประกั นตนมาตรา 33

ที่ได้รับผลกระทบจากการร ะบ าดของโ รคCV ค าดว่าจะมีผู้เข้าข่ ายมีสิ ทธิ์ได้รับเ งินเยี ยวย าในค รั้งนี้ 9.27 ล้ านคน

โดยรั ฐบ าลจะจ่ ายเยี ยวย าร ายละ 4,000 บ าท ใช้วงเ งินประมาณ 37,100 ล้ านบ าท

ผู้ประกั นตนมาตรา 33 ที่มีสิ ทธิ์รับเ งินเ ยียวย า 4,000 บ าท “ม.33 เร ารักกัน” ต้ องมีคุ ณสมบั ติ ดังนี้

1 เ ป็นผู้มีสั ญช าติไทย

2 เ ป็นผู้ประกั นตนมา ตรา 33 ในระบบประกั นสั งคม

3 ไม่เ ป็นผู้มีบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ และไม่ได้รับสิ ทธิโ ครงการ เร าช นะ

4 ไม่มีเ งินฝากในสถาบันการเ งินรวมกันเ กิน 500,000 บ าท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.63)

ขั้ นตอนการลงทะเ บียนและทบทวนสิ ทธิ์ โค รงการ ม.33 เร ารักกัน การลงทะเ บียนเพื่อขอรับสิ ทธิ์

วันที่ 21 ก.พ. – 7 มี.ค. 2564

ลงทะเ บียนผ่านเว็ บไซต์ www.ม33เร ารักกัน.com

วันที่ 8-14 มี.ค. 2564 ธนาค ารทำการตรวจสอบข้อมูล รวมทั้งประมวลผลคัดกรอง

วันที่ 15-21 มี.ค. 2564 ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิ ทธิ์ผ่ านทาง www.ม33เร ารักกัน.com และกดยืนยันตั วตนผ่านแอปพ ลิเคชั น เป๋าตัง

วันที่ 22, 29 มี.ค. และ 5, 12 เม.ย. 2564 ผู้ได้รับสิ ทธิ์ จะได้วงเ งินผ่ าน เป๋าตัง ครั้งละ 1,000 บ าท

วันที่ 22 มี.ค. – 31 พ.ค. 2564 เริ่มใช้จ่ ายซื้อสินค้ าและบ ริการ ผ่ านร้ านค้ า/ผู้ประก อบการ/บ ริการ ภายใต้ร้ านธงฟ้าที่ใช้แ อปฯ ถุงเ งิน

/ โค รงการ คนละค รึ่ง / โค รงการ เร าช นะ

อย่ างไรก็ไม่ต้ องรีบนะค รับพ รุ่งนี้เตรี ยมบั ตรประชาช นและมือถือให้พ ร้อม

ขอบคุณ ไทยรั ฐ