จั บคู่ร าศี ช่ วยส่งเส ริมกันเรื่ องใดบ้ าง

ดูด วงความรัก ร าศีไ หนจับคู่กันแ ล้วความรักจะดังปั งปุริเย่ เส ริมกันในเรื่ องใดบ้ าง แต่คู่ร าศีไหน จะมีคำพูดเ สียดแทงกัน

ห รือแ ม้แต่คู่ที่เห มาะจะเ ป็นเ พื่อนกันมา กกว่า เ ช็กด วงกับหมอมีน อาจารย์ อรร ถพล น้อยว งศ์ ได้เลยค่ะ

จับคู่เ ด่นเส ริมกันเ รื่องการงาน

• ร าศีมีน (Pisces) เ กิด 19 กุม ภาพันธ์ – 20 มี นาคม กับ ร าศีพฤ ษภ (Taurus) 20 เม ษายน – 20 พฤ ษภาคม

จับคู่เ ด่นเส ริมกันเรื่ องการเ งิน

• ร าศีเ มษ (Aries) เ กิด 21 มี นาคม – 19 เมษ ายน กับ ร าศีมั งกร (Capricorn) เ กิด 22 ธัน วาคม – 19 มกร าคม

จับคู่เ ด่นเส ริมกันเรื่ องชื่อเ สียง

• ร าศีกุ มภ์ (Aquarius) เ กิด 20 มกร าคม – 18 กุมภาพั นธ์ กับ ร าศีตุล (Libra) เ กิด 23 กันย ายน – 23 ตุล าคม

หมอมีนแ นะนำ • เส ริมด วงด้วยการไ หว้ พระตี รมู รติ ท่านจะดลบั นดาลให้ค วามรักดีขึ้นและส มดุล

• แ นะนำหาสร้ อยหินมู นสโตนมาใส่ จะทำให้มีเส น่ห์มากและรักกันมากยิ่งขึ้น กล้าที่จะเ ปิดใจ กล้าที่จะพูดจะสื่ อความตรงไปตรงมา

ร าศีคู่มิ ตร เหมาะเ ป็นเ พื่อนดีกว่าเ ป็นแ ฟน

สนั บสนุนเ รื่อง โอกาส

• ร าศีกร กฎ (Cancer) เ กิด 23 มิถุ นายน – 22 กรก ฎาคม กับ ร าศีกั นย์ (Virgo) เ กิด 23 สิ งหาคม – 22 กันย ายน

สนั บสนุ นเ รื่อง โ ชคล าภ

• ร าศีสิ งห์ (Leo) เ กิด 23 กรก ฎาคม – 22 สิง หาคม กับ ร าศีธนู (Sagittarius) เ กิด 22 พฤศ จิกายน – 21 ธัน วาคม

หม อมีนแ นะนำ • เส ริม ด้วยการใส่สร้ อยคอ หินโร ดสคว อตซ์ จะทำให้พ ลังแห่งความรักจากหิน ส่องและเป ล่งประกายออกมาอย่ างดี

และได้รับความเ มตต าม ากกว่าคนอื่น

• แ นะนำ ไหว้ วัดแขก โดยเฉพาะ พระแ ม่ลั กษมี ท่านจะดลบันดาลให้ความรักดีขึ้นและสมห วัง โดยเฉ พาะด้ านโอ กาสต่ างๆ และโ ชคล าภได้ดี

ต้ องระวังและปรั บตั ว ไม่งั้นจะปั งปุริน าศ หากพลาดเ ตือนไม่ทันจะว่ากันไม่ได้นะครับ

คู่ร าศีที่ต้ องระวังทะเล าะกันจากคำพูดที่เสี ยดแทง

• ร าศีเม ถุน (Gemini) เ กิด 21 พฤษ ภาคม – 22 มิถุน ายน กับ ร าศีพิ จิก (Scorpio) เ กิด 24 ตุ ลาคม – 21 พฤศ จิกายน

หม อมีนแ นะนำ • เส ริม ด้วยการไหว้พระพิ ฆเน ศวร เพร าะว่าจะเ กิดปั ญญา และความใจเ ย็น มีความอดทนและอาร มณ์ดีมากกว่าเ ดิม

ไม่ทะเล าะง่าย จะผ่ านจุดเ ลิกไปได้อย่ างดี

• แ นะนำให้มีการวางเป็ ดแ มนดารินคู่ทำจากหินสีช มพู พ ลังงานของหินจะทำให้กระจายพ ลังรัก ความเ มตต าดีๆ ออกไป ทำให้ใจเ ย็นและอดทน

คนเร าอย ากมีคู่เ ป็นเรื่ องที่ดี เพร าะว่าห วังจะได้ดูแลกัน แต่ถ้าเ ป็นคู่แล้วไม่เ ข้ากัน อาจจะเ ป็นฝันร้ ายได้มากกว่าฝั นดีนะค รับ

ลองทำต ามคำแ นะนำ และป รับเข้ากับสถ านก ารณ์ของคู่ตั วเองดูนะค รับ ความรักจะได้ปังๆ

สนใจรับคำแ นะนำการเสริ มด วงความรักให้ปังๆ ต ามวันเ กิด

ข้อมูลthairat