ท องวั นนี้ ร าค าพุ่ งพ รวดขึ้ น

ผู้สื่อข่ าวร ายงานว่า ร าค าทองวันนี้เส าร์ที่ 20 กุมภาพั นธ์ 2564 ประกาศร าค าครั้งเ ดียว เมื่อเวลา 09.18 น. ร าค าป รับเพิ่ มขึ้น 150 บ าท

เมื่อเที ยบกับประกาศร าค าซื้อข ายค รั้งสุดท้ ายของวันศุ กร์ ที่ตลอดทั้ งวันมีการประกาศทั้งหมด 3 รอบ ร าค ารวมปรั บลดลงแ รง 200 บ าท

ร าค าซื้อข ายทองคำในประเทศช นิด 96.5% วันเส าร์ที่ 20 กุมภาพั นธ์ 2564 (ประก าศครั้งเ ดียว)

ร าค าทองรูปพรรณ ข ายออกบ าทละ 25,850

รับซื้อบ าทละ 24,801.76

ร าค าทองแท่ง ข ายออกบ าทละ 25,350

รับซื้อบ าทละ 25,250

ร าค าซื้อข ายทองคำในประเ ทศช นิด 96.5% วันศุ กร์ที่ 19 กุมภาพั นธ์ 2564 (ประก าศค รั้งที่ 3 ค รั้งสุดท้ าย)

ร าค าทองรูปพรรณ ข ายออกบ าทละ 25,700

รับซื้อบ าทละ 24,650.16

ร าค าทองแท่ง ข ายออกบ าทละ 25,200

รับซื้อบ าทละ 25,100

ร าค าทองคำโคเ ม็กซ์ปิดตลาดเ มื่อคืนที่ผ่ านมาเ พิ่มขึ้น 2.4 ดอลล าร์ สู่ระดับ 1,777.4 ดอลล าร์

โดยได้แ รงหนุนจากการอ่อนค่ าของสกุลเ งินเ งินดอลลาร์สห รัฐ รวมถึง การเ ปิดเผยข้อมูลเศร ษฐกิจที่แ ข็งแก ร่งของสหรั ฐ

และแ นวโ น้มความค าดหวังที่ว่าสหรั ฐจะออกมาตรการกระตุ้นเศร ษฐกิจรอบใ หม่

ข้อมูลsiamtoday