พ รุ่งนี้แ ล้ว ม33 เตรี ยมตั ว ดูคุ ณสมบั ติรอเ ลย

เลขาธิการ สปส. แจงร ายละเ อียดโค รงการ ม.33 เร ารักกัน พร้อมย้ำเ ปิดลงทะเ บียนผ่านเ ว็บไซต์ www.ม33เร ารักกัน.com

เริ่มวันที่ 21 ก.พ.- 7 มี.ค. 2564 นายท ศพล กฤ ตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแ รงงาน เผยการดำเ นินงาน

ขั้นตอนการลงทะเ บียนเพื่อขอรับสิ ทธิ์ และเงื่อ นไขในโค รงการ ม.33 เร ารักกัน ว่าคุณสมบั ติผู้ประกันตนที่มีสิ ทธิ์ ดังนี้

เป็นผู้ประกันตนมาตร า 33 ที่มีสัญ ชาติไทย

ไม่มีบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ ไม่ได้รับสิ ทธิ์โครงการ เร าช นะ

ไม่มีเ งินฝากในสถาบันการเ งินรวมกันเ กิน 500,000 บ าท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563)

สำหรับระยะเวลาการดำเ นินโครงการ ม.33 เร ารักกัน ผู้มีสิ ทธิ์ข้างต้นสามารถลงทะเ บียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เร ารักกัน.com

ตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ. – 7 มี.ค.2564 จากนั้นธนาค ารทำการตรวจสอบข้อมูล รวมทั้งประมวลผลคัดกรอง ระหว่ างวันที่ 8-14 มี.ค. 2564

ผู้ประกันตนตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิ ทธิ์ ผ่านทาง www.ม33เร ารักกัน.com

และกดยืนยันตั วตนผ่านช่องทางแอปพลิ เคชัน “เป๋าตัง” ในวันที่ 15-21 มี.ค. 2564 ทั้งนี้ ผู้ประกันตนจะได้รับวงเ งินผ่านแอปพลิ เคชัน เป๋าตัง

ในวันที่ 22, 29 มี.ค. และ 5, 12 เม.ย. 2564 ครั้งละ 1,000 บ าท จนครบ 4,000 บ าท โดยผู้ประกันตนสามารถเริ่มใช้จ่าย

ซื้อสินค้ าและบริการผ่านร้ านค้ า/ผู้ประกอบการ/บริการ ในร้ านธงฟ้าที่ใช้แอปพลิ เคชัน ถุงเ งิน หรือภายใต้โค รงการ คนละค รึ่ง และโค รงการ

เร าช นะ ได้ในวันที่ 22 มี.ค. – 31 พ.ค. 2564

ส่วนกรณี ผู้ประกันตนมาตร า 33 ที่ตรวจสอบสิ ทธิ์แล้ว ไม่ได้รับสิ ทธิ์ต ามโครงการ ม.33 เร ารักกัน สามารถขอทบทวนสิ ทธิ์ผ่านเว็บไซต์

www.ม33เร ารักกัน.com ได้ตั้งแต่ 15 – 28 มี.ค. 2564 โดยธนาค ารจะทำการตรวจสอบข้อมูล รวมทั้งประมวลผลคัดกรองอีกค รั้ง

ระหว่างวันที่ 29 มี.ค. – 4 เม.ย. 2564 โดยผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านทาง www.ม33เร ารักกัน.com

พร้ อมกดยืนยันตั วตนผ่านแอปพลิ เคชัน “เป๋าตัง” ในวันที่ 5 – 11 เม.ย. 2564

จากนั้น ผู้ประกันตนจะได้รับวงเ งินเข้าแอปพลิ เคชัน เป๋าตัง ในวันที่ 12, 19 เม.ย. 2564 จำนวน 2 ค รั้ง ค รั้งละ 2,000 บ าท

พร้ อมให้ผู้ประกันตนเริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้ าและบ ริการผ่านร้ านค้ า/ผู้ประกอบการ/บ ริการ ในร้ านธงฟ้าที่ใช้แอปพลิ เคชัน ถุงเ งิน หรือภายใต้โครงการ

คนละค รึ่ง และโค รงการ “เร าช นะ” ในวันที่ 12 เม.ย. – 31 พ.ค. 2564 อย่ างไรก็ต าม โครงการฯ ดังกล่าว ค าดว่าจะมีผู้ประกันตนมาตร า 33

เข้าข่ ายมีสิ ทธิ์ได้รับเ งินเยี ยวย าในครั้งนี้ 9.27 ล้านคน รั ฐบ าลใช้วงเ งินประมาณ 37,100 ล้านบ าท โดยสำนักงานประกันสังคม

ได้จัดตั้งศู นย์ประสานงานทบทวนสิ ทธิ์ ม.33 เร ารักกัน ซึ่งมีหน้าที่รับเรื่ องประสานงานทบทวนสิ ทธิ์

และอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตนในโครงการต ามนโยบ ายรั ฐบ าล

ข้อมูลไทยรั ฐ