เ ตรียมใ ห้พ ร้อม บั ตรค นจน อีกร อบ ป ระจำปี64

เงื่อ นไขการสมั ครบั ตรคนจนรอบใ หม่

ผู้สมั ครต้องเ ป็น คนสั ญชาติไทยที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

ผู้สมั ครที่ว่างงาน หรือมีร ายได้ส่ วนบุคคลต้ องไม่เกิน 100,000 บ าทต่อปี

ผู้สมั ครต้ องไม่มีทรั พย์สินทางการเ งิน เช่ น เ งินฝากธนาค าร, สล ากอ อมสิน, สลาก ธ.ก.ส., พันธบั ตรรั ฐบ าล และตร าสารหนี้

ผู้สมั ครถ้ามีทรั พย์สินทางการเ งินดังข้างต้น จะต้องมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เ กิน 100,000 บ าทเท่านั้ น

ผู้สมั ครต้องนำร ายได้ต่อครั วเรื อน นำมาประกอบการพิ จารณาด้วย

ผู้สมั ครใดมีรถย นต์ จะถูกนำมาพิจ ารณาประกอบ หากมีรถย นต์มากถึง 2-3 คัน ถือว่าไม่สมค วรได้รับบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ

ผู้สมั ครที่มีหรือถือบั ตรเคร ดิตอยู่ในมือ จะถูกนำมาพิจ ารณาประกอบ เพร าะต ามปกติคนที่มีบั ตรเครดิตต ามเงื่อ นไข

ของธนาค ารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะต้องมีร ายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 บ าทต่อเ ดือน เท่ากับว่า มีร ายได้ต่อปีเ กินกว่า 100,000 บ าทต่อปี

เพิ่ มเติ มจากการที่ทางกระทร วงการค ลังออกมาระบุว่า จะมีการปรั บคุณสมบั ติของผู้ลงทะเ บียนบั ตรฯ ใหม่ เ พิ่มเ ติมคือ

จะพิจ ารณาจากร ายได้รวมทั้งครอบค รัว หารด้วยจำนวนสมาชิ กในครอบค รัว ซึ่งต้องไม่เ กิน 100,000 บ าทต่อปี โดยเก ณฑ์การพิจา รณารูปแบบ

ใ หม่นี้ออกแบบมาเพื่ อแก้ไขปัญ หาและป้องกั นผู้ที่ไม่มีร ายได้หรือร ายได้ไม่ถึงเก ณฑ์ที่กำหนด แต่มีฐานะทางบ้ านและ

คร อบค รัวดีเนื่ องจากได้รับการเลี้ ยงดูจากลู กหลาน หรือบุคคลอื่นๆในครอบค รัว เพื่อที่จะได้ทร าบว่าใครจนจริง ใครจนไม่จ ริง

สำห รับผู้ถือบั ตรฯ อยู่แล้ว จะได้รับสวั สดิการขั้นพื้นฐ านจากบั ตรฯ อย่ างต่อเนื่ อง เช่ น ค่ าใช้จ่ายในการซื้อสินค้ าอุปโภคบ ริโภค,

ค่ าใช้จ่ายในการเ ดินทาง และค่ าก๊าชหุงต้ม โดยกระทรวงการค ลังได้ของบประมาณในปีงบประมาณ 2564 ไว้อยู่แล้ว

ดังนั้นผู้ถือบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐไม่ต้องกังวลว่า จะไม่ได้รับสิ ทธิ์ดังกล่าว

สถานที่สำห รับลงทะเ บียนสมัครบั ตรคนจนรอบใ หม่ประจำปี63-64

หากทางรั ฐบ าลกำหนดวันลงทะเ บียนบั ตรคนจนรอบใ หม่ ภายในไต รมาสที่ 4 หรือระหว่างเ ดือนตุ ลาคม-ธัน วาคม 2563

ได้แล้วท่านที่สนใจสามารถเ ดินทางไปสมั ครได้ ต ามสถ านที่ดังนี้

ธนาค ารออมสิน ทุกสาขาทั่ วประเทศ

ธนาค ารกรุงไทย จำกัด (มหาช น) ทุกสาขาทั่ วประเทศ

ธนาค ารเพื่อการเก ษตรและสห กรณ์การเก ษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขาทั่วประเทศ

สำนักงานค ลังจังห วัด 76 จังห วัด

สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต

เอกสารสำห รับลงทะเ บียนสมัครบั ตรคนจนรอบใ หม่

บั ตรประชาช นตั วจริงของผู้ลงทะเ บียนแบบ Smart Card

สำเนาทะเ บียนบ้ าน

สำเนาหน้าบั ญชีเ งินฝากธนาค ารของผู้ลงทะเ บียน

สำเนาบั ตรประชาช นผู้รับอุปการะ(ถ้ามี)

ใบมอบอำนาจก รณีที่ตั วเองมาไม่ได้

บั ตรประชาช นของผู้รับมอบอำนาจ

สำเนาบั ตรประจำตั วผู้พิการ (ถ้ามี)

สำเนาเอกสารการลงทะเ บียนว่าเป็นเกษ ตรกร (ถ้ามี)

ใบรับรองแพ ทย์

สำเนาหน้าบัญชีเ งินฝากธนาค ารของผู้ดูแล

ข้อมูลsiamtoday